TRANG TRA CỨU, TẢI BIỂU MẪU

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Có tổng số 30 văn bản pháp quy được tìm thấy
STT Kí hiệu Ngày ban hành Thông tin
1 Mau_so_80a-hd 22/07/2016 DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
2 Mau_so_14-HSB 22/07/2016 ĐƠN ĐỀ NGHỊ
3 Mau_so_79a-hd 22/07/2016 DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
4 Mau_so_D05_TS 22/07/2016 DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
5 Mau_so_01_QD52 22/07/2016 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
6 Mau_so_20-BHYT 22/07/2016 THỐNG KÊ THUỐC THANH TOÁN BHYT
7 Mau_so_21-BHYT 22/07/2016 THỐNG KÊ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH TOÁN BHYT
8 Mau_so_19-CBH 22/07/2016 GIẤY ĐỀ NGHỊ TRUY LĨNH, TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH
9 Mau_so_18-CBH 22/07/2016 THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
10 Mau_so_19-BHYT 22/07/2016 THỐNG KÊ VẬT TƯ Y TẾ THANH TOÁN BHYT
11 Mau_DK03 22/07/2016 DANH SÁCH KÊ KHAI NGƯỜI CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
12 Mau_so_02_QD52 22/07/2016 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
13 Mau_16-TS 22/07/2016 Quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
14 Mau_DK06 22/07/2016 DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG
15 Mau_DK04 22/07/2016 DANH SÁCH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA ĐỐI TƯỢNG TỰ ĐÓNG
16 Mau_DK05 22/07/2016 DANH SÁCH TĂNG, GIẢM NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
17 Mau_so_16-CBH 19/07/2016 GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
18 Mau_so_09A-HSB 22/04/2016 TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
19 Huong_dan_lap_mau_c70a 22/04/2016 HƯỚNG DẪN LẬP, TRÁCH NHIỆM GHI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE
20 Mau_so_16-HSB 22/04/2016 Biên bản họp của các thân nhân về việc lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên