TRANG TRA CỨU, TẢI BIỂU MẪU

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Có tổng số 39 văn bản pháp quy được tìm thấy
STT Kí hiệu Ngày ban hành Thông tin
1 MAU_d01-TS 14/04/2017 BẢNG KÊ THÔNG TIN
2 MAU_C16-TS_QD_595 14/04/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp
3 MAU_C02-TS 14/04/2017 PHIẾU TRẢ HỒ SƠ
4 MAU_TK1-TS 14/04/2017 TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
5 MAU_D04h-ts 14/04/2017 THÔNG BÁO V/v đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
6 MAU_d04E-TS 14/04/2017 THÔNG BÁO V/v đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động
7 CAC_BIEU_MAU_THEO_QD595 14/04/2017 Các biểu mẫu theo Quyết đinh 595/QĐ-BHXH
8 huong_dan_595 14/04/2017 Hướng dẫn lập biểu mẫu theo Quyết định 595/QĐ-BHXH
9 MAU_TK3-TS_QD_595 14/04/2017 TỜ KHAI ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
10 Mau_so_19-BHYT 22/07/2016 THỐNG KÊ VẬT TƯ Y TẾ THANH TOÁN BHYT
11 Mau_so_18-CBH 22/07/2016 THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
12 Mau_so_21-BHYT 22/07/2016 THỐNG KÊ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH TOÁN BHYT
13 Mau_so_14-HSB 22/07/2016 ĐƠN ĐỀ NGHỊ
14 Mau_so_19-CBH 22/07/2016 GIẤY ĐỀ NGHỊ TRUY LĨNH, TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH
15 Mau_so_80a-hd 22/07/2016 DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
16 Mau_so_79a-hd 22/07/2016 DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
17 Mau_so_D05_TS 22/07/2016 DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
18 Mau_so_20-BHYT 22/07/2016 THỐNG KÊ THUỐC THANH TOÁN BHYT
19 Mau_so_01_QD52 22/07/2016 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
20 Mau_DK06 22/07/2016 DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG