TRANG TRA CỨU, TẢI BIỂU MẪU

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Có tổng số 83 văn bản pháp quy được tìm thấy
STT Kí hiệu Ngày ban hành Thông tin
1 HUONG_DAN_LAP_Mau_D05-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)
2 HUONG_DAN_LAP_Mau_D05a-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05a-TS)
3 HUONG_DAN_LAP_Mau_D04m-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách các đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất (Mẫu D04m-TS)
4 HUONG_DAN_LAP_Mau_D10A-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS)
5 HUONG_DAN_LAP_Mau_D09A-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách cấp sổ BHXH (Mẫu D09a-TS)
6 HUONG_DAN_LAP_Mau_D08A-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS)
7 HUONG_DAN_LAP_Mau_D04k-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Báo cáo tình hình khai thác phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D04k-TS)
8 HUONG_DAN_LAP_Mau_D04a-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách đơn vị Thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D04a-TS)
9 HUONG_DAN_LAP_Mau_D03-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu số D03-TS).
10 HUONG_DAN_LAP_Mau_D03a-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03a-TS)
11 HUONG_DAN_LAP_Mau_D04d-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế (mẫu D04d-TS)
12 HUONG_DAN_LAP_Mau_D04c-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Báo cáo tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh (Mẫu D04c-TS)
13 HUONG_DAN_LAP_Mau_D04b-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BNTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động (Mẫu số D04b-TS)
14 HUONG_DAN_LAP_Mau_K02-TS 14/04/2017 HƯỚNG DẪN LẬP Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu K02-TS)
15 Mau_C16-TS_QD595 14/04/2017 Quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp
16 Mau_C10-TS_QD595 14/04/2017 BIÊN BẢN HỦY SỔ BHXH, THẺ BHYT
17 Mau_C05-TS_QD595 14/04/2017 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU THU NỘP BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
18 MAU_TK1_TS_QD595 14/04/2017 TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
19 MAU_D04h_TS_QD595 14/04/2017 Biên bản Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động
20 MAU_D04e_TS_QD595 14/04/2017 Thông báo v/v đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động