Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Đào Thị Thúy Uyên về việc:

Chế độ Bệnh nghề nghiệp

Hỏi:

Tôi xin hỏi: Thời gian đền bù bệnh điếc nghề nghiệp là bắt đầu từ khi nào kể từ ngày giám định bệnh nghê  nghiệp. Cảm ơn Bảo Hiểm Xã Hội TP Đà Nẵng

Trả lời:


Tại Điều 42 Luật BHXH quy định:
1.- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.
   - Mức hưởng: Suy giảm 5% khả năng lao động thì hưởng 5 tháng lương tối thiểu chung (lương cơ sở). Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0.5 tháng lương tối thiểu chung.
   - Ngoài mức hưởng nêu trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đóng đã BHXH, từ 01 năm trở uống được tính bằng 0.5 tháng, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0.3 tháng tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.
2.- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.
  - Mức hưởng: Suy giảm 31% khả năng lao động thì hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung (lương cơ sở). Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung.
   - Ngoài mức hưởng nêu trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ 01 năm trở uống được tính bằng 0.5%,  sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0.3% tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 
    Đối với trường hợp
 bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, được hưởng trợ cấp hàng tháng thì thời điểm được hưởng trọ cấp là kể từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.
    Thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp TNLĐ-BNN là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ./.