Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Nguyễn Thị Thương về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Kính gửi BHXH Quận Hải Châu, Tôi đã tham gia BHXH ở công ty cũ đến hết tháng 8.2016. Đến tháng 6. 2017 tôi bắt đầu công tác tại Công ty mới và được được tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp gừ tháng 8.2017. Tôi chuẩn bị nghỉ thai sản, ngày dự sinh là 23/1/2018. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi đáp ứng đủ điều kiện ( Đóng đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng) đee được hưởng chế độ thai sản không? Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 hướng dẫn điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Trường hợp cụ thể của Bạn: Bạn dự kiến sinh con vào ngày 23/01/2018, như vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh con của Bạn được xác định là từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017 (nếu Bạn đóng BHXH hết tháng 12/2017) hoặc từ tháng 2/2017 đến tháng 1/2018 (nếu Bạn đóng BHXH hết tháng 1/2018 theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên;

Trong khoảng thời gian 12 tháng xác định nêu trên, nếu Bạn đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì Bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.