Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Em NgA về việc:

Chế độ thai sản

Hỏi:

Xin cho em hỏi. E dự sinh ngày 28/03/2018 vậy tháng 3 em có phải đóng BHXH không ạ.

Trả lời:

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 hướng dẫn điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Trường hợp cụ thể của Bạn: Bạn dự kiến sinh con vào ngày 28/3/2018, Bạn có thể đóng BHXH hoặc không đóng BHXH tháng 3/2018, thời gian 12 tháng trước khi sinh con của Bạn được xác định để làm căn cứ tính chế độ thai sản là từ tháng 3/2017 đến tháng 02/2018 (nếu Bạn không đóng BHXH hết tháng 3/2018) hoặc từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018 (nếu Bạn đóng BHXH hết tháng 3/2018 theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên;

Trong khoảng thời gian 12 tháng xác định nêu trên, nếu Bạn đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì Bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.