Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Trần Viễn về việc:

Điều chỉnh lương những người hưởng lương theo NĐ 205/2004/NĐ-CP

Hỏi:

Công ty chúng tôi là Công ty phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng (đơn vị hành chính sự nghiệp.) Hiện nay chúng tôi đang đóng BHXH cho người lao động theo Nghị định 204 và 205 (Công nhân bảo quản phát triển cây xanh). Hiện nay nghị định 205 không còn hiệu lực, vậy chúng tôi phải điều chỉnh sang lương tối thiểu vùng không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 9 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, từ ngày 01/5/2013 người lao động trước đây hưởng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP sẽ được áp dụng Nghị định 49/2013/NĐ-CP. Những người này được hưởng mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp đã qua đào tạo mức lương phải cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.