Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà ĐINH THỊ HỒNG HUYỀN về việc:

In, cấp, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Hỏi:

Em đại diện cho một cơ sở khám chữa bệnh muốn hỏi về việc cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH. Được biết là cuối năm 2018 sẽ thu hồi toàn bộ mẫu GCN2. Năm trước bên đơn vị em có dự trụ 8000 tờ nhưng chỉ mới dùng được 3000 tờ, vậy nêu thu hồi thì có phải thu hồi hết không ạ. và những sô đang viết lở dở thì sao ạ

Trả lời:

 Về vấn đề phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (GCN2) Bảo hiểm xã hội  thành phố Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT gửi các cơ sở y tế, trong đó có nội dung liên quan đến GCN2 như sau sau:
"1. Thông tư số 56/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 không quy định trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc in, cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB). Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Thông tư số 56/2017/TT-BYT thì mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã phát hành trước ngày Thông tư này ban hành được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2018.
Hiện nay, BHXH thành phố Đà Nẵng còn khoảng 16.000 tờ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (loại GCN2) nên từ nay đến ngày 31/12/2018 nếu các cơ sở KCB có nhu cầu thì BHXH thành phố vẫn tiếp tục cấp để các cơ sở KCB sử dụng cho đến khi hết số lượng phôi GCN2 hiện có. Trong trường hợp số lượng phôi GCN2 hiện có hết trước ngày 31/12/2018 thì các cơ sở KCB phải chủ động in, quản lý và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT.
Việc in, cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện theo đúng mẫu biểu và hướng dẫn ghi tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT.
2. Các cơ sở KCB thực hiện quyết toán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH loại GCN2 đã cấp trước ngày 31/12/2018 với cơ quan BHXH theo quy định. Hoàn thành quyết toán và trả cho cơ quan BHXH toàn bộ mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã cấp cho cơ sở KCB (bao gồm cả số đã sử dụng và chưa sử dụng) trước ngày 31/01/2019."
Bạn căn cứ nội dung hướng dẫn của BHXH thành phố để thực hiện./.