Bộ tiêu chí đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình An sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

 

Xe tuyên truyền lưu động chính sách BHXH, BHYT của BHXH TPĐN

Đề án: Thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 ban han hành kèm theo Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã được triển khai thực hiện từ cuối năm 2016.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội Đề án đã đưa ra mục tiêu cụ thể về thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:

"Phát triển, mở rộng và nâng cao hiệu quả mạng lưới bảo hiểm xã hội; đến năm 2020, đạt 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 65% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp."

Để góp phần thực hiện thành công Đề án, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, BHXH thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình An sinh xã hội đến năm 2020 trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thểnhư sau:

1. Phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

- Mục tiêu tổng quát:Tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH nhất là BHXH tự nguyện. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHTN; kịp thời đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN đầy đủ cho người lao động.

- Mục tiêu cụ thể: Đạt tỉ lệ số người tham gia BHXH, BHTN trên lực lượng lao động của toàn thành phố, cụ thể:

+ Năm 2017: BHXH đạt tỉ lệ 45,4%, BHTN đạt tỉ lệ 43,4%.

+ Năm 2018: BHXH đạt tỉ lệ 50,1%, BHTN đạt tỉ lệ 45,3%.

+ Năm 2019: BHXH đạt tỉ lệ 56,2%, BHTN đạt tỉ lệ 48%.

+ Năm 2020: BHXH tỉ lệ 65%, BHTN đạt tỉ lệ 50%.

2. Thực hiện bao phủ BHYT:

- Mục tiêu tổng quát:Tiếp tục duy trì số người tham gia BHYT của các nhóm đối tượng đã đạt tỉ lệ bao phủ 100%. Đẩy mạnh phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên và tham gia BHYT theo hộ gia đình. Thực hiện đồng thời cả 02 nhiệm vụ là tăng nhanh tỉ lệ bao phủ BHYT và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

- Mục tiêu cụ thể:  Từ năm 2017 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

 Đạt tỉ lệ về độ bảo phủ BHYT hộ gia đình hằng năm, cụ thể:

+ Năm 2017 đạt tỉ lệ 85%.

+ Năm 2018 đạt tỉ lệ 90%.

+ Năm 2019 đạt tỉ lệ 95%.

+ Năm 2020 đạt tỉ lệ 100%.

3.Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN

- Mục tiêu tổng quát:Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính BHXH, BHTN.

- Mục tiêu cụ thể:  Số lượt đối thoại, tập huấn, tọa đàm với người lao động, số lượng các ấn phẩm, tờ rơi… phát hành hằng năm (Số liệu cụ thể theo Phụ lục đính kèm).

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh

- Mục tiêu tổng quát:

+ Thanh tra chuyên ngành thu BHXH, BHYT, BHTN.

+ Kiểm tra việc thực hiện công tác chi trả BHXH.

+ Kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

- Mục tiêu cụ thể: 

Hằng nằm: Thanh tra chuyên ngành: 100 đơn vị sử dụng lao động, kiểm tra 100 đơn vị sử dụng lao động, phối hợp liên ngành 24 đơn vị sử dụng lao động, kiểm tra 10 cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

5. Giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động

- Mục tiêu tổng quát:Giải quyết đúng chế độ chính sách, trả kết quả kịp thời các chế độ BHXH, BHTN phát sinh trên địa bàn thành phố.

- Mục tiêu cụ thể: 100% số hồ sơ phát sinh.

6.Cải cách thủ tục hành chính

- Mục tiêu tổng quát:Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, nhằm giảm thời gian giao dịch giữa cơ quan đơn vị với cơ quan BHXH.

- Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và công bố các bộ thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết; phấn đấu hằng năm đạt tỉ lệ từ 98% cơ quan, đơn vị tham gia giao dịch hồ sơ điện tử.

7.Tham mưu cho chính quyền các cấp để chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố

- Mục tiêu tổng quát:Cơ quan BHXH chủ động, tham mưu chính quyền các cấp ban hành văn bản chỉ đạo phát triển chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua 02 chỉ tiêu: Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN và thực hiện bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

- Mục tiêu cụ thể: Các văn bản chỉ đạo của chính quyền các cấp.

                                                                                      Lê Anh Nhân

 

                                                                            

    BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                                  Phụ lục số 01


BẢO HIỂM XÃ HỘI TP ĐÀ NẴNG

 

NỘI DUNG CHI TIẾT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN


STT

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

1

Đối thoại, tập huấn, tọa đàm với người lao động và người dân

Năm 2017: 102 cuộc

Năm 2018: 112 cuộc

Năm 2019: 112 cuộc

Năm 2020: 136 cuộc

2

Tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để triển khai công tác tuyên truyền

Năm 2017: 30 cuộc

Năm 2018: 36 cuộc

Năm 2019:39 cuộc

Năm 2020: 39 cuộc

3

Tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương

Năm 2017: 10 lần

Năm 2018: 12 lần

Năm 2019: 14 lần

Năm 2020: 20 lần

4

Đài Phát thanh truyền hình thành phố

Năm 2017: 10 lần

Năm 2018: 15 lần

Năm 2019: 17 lần

Năm 2020:20 lần

5

Báo địa phương

Năm 2017: 06 kỳ

Năm 2018: 08 kỳ

Năm 2019: 07 kỳ

Năm 2020:10 kỳ

6

Đài phát thanh xã, phường

Năm 2017: 21 đợt

Năm 2018: 24 đợt

Năm 2019: 26 đợt

Năm 2020: 30 đợt

7

Tuyên truyền trực quan:

 

7.1

+ Phướn

 

Năm 2017: 450 cái

Năm 2018: 450 cái

Năm 2019: 450 cái

Năm 2020: 500 cái

7.2

+ Áp phích

Năm 2017: 450 cái

Năm 2018: 450 cái

Năm 2019: 450 cái

Năm 2020: 500 cái

 

7.3

+ Tuyên truyền lưu động

Năm 2017: 03 xe

Năm 2018: 03 xe

Năm 2019: 03 xe

Năm 2020: 05 xe

7.4

+ Phát hành các Ấn phẩm: sách hỏi đáp, tờ gấp, tờ rơi….

Năm 2017: 20.000 tờ

Năm 2018: 22.000 tờ

Năm 2019: 25.000 tờ

Năm 2020: 30.000 tờ

8

Tổ chức hội thi tìm hiểu về các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Năm 2017: 08 cuộc

Năm 2018: 08 cuộc

Năm 2019: 11 cuộc

Năm 2020: 15 cuộc

9

Phối hợp các cấp, các ngành và chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền

Năm 2017: 15 lần

Năm 2018: 17 lần

Năm 2019: 17 lần

Năm 2020: 25 lần

10

Tin, bài trên website

Năm 2017: 78 tin

Năm 2018: 80 tin

Năm 2019: 82 tin

Năm 2020: 90 tin

11

Cấp báo BHXH, tạp chí BHXH cho các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị liên quan

Năm 2017: 900 tờ

Năm 2018: 902 tờ

Năm 2019: 902 tờ

Năm 2020: 902 tờ