Các văn bản về Tính thời gian công tác

 1- Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hướng dẫn và qui định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân viên chức Nhà nước;
2- Công văn số 1908-HT ngày 15/8/1973 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ LĐTBXH) về tính thời gian công tác của công nhân viên chức Nhà nước;
3- Thông tư Số 07-TT/76 ngày 18/6/1976 của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền nam Việt Nam;
4- Thông tư số 08/TTLB ngày 21/05/1977 của liên Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chính sách đối với giáo viên vỡ lòng;
5- Thông tư số 09/TTLB ngày 21/05/1977 của liên Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chính sách đối với giáo viên mẫu giáo;
6- Công văn 305/HT ngày 06/3/1978 của Bộ Thương binh (nay là Bộ LĐTBXH) về tính thời gian công tác cho giáo viên vỡ lòng;
7- Quyết định số 281/CP ngày 01/9/1980 của HĐ Chính phủ quy định đối với quân nhân xuất ngũ, phục viên mà trong thời hạn 6 tháng được tuyển vảo cơ quan, xí nghiệp nhà nước hoặc đỗ các trường đào tạo tập trung được hưởng chính sách như chuyển ngành;  
8- Thông tư số 10-TT-LB ngày 07/6/1988 của Liên Bộ LĐTBXH - Y tế hướng dẫn bổ sung tính thời gian công tác đối với cán bộ y tế xã, phường;
9- Công văn số 1943/LĐTBXH-BTXH ngày 20/8/1990 của Bộ LĐTBXH về chế độ BHXH đối với người đi hợp tác lao động về nước;
10- Thông tư số 12/TT-LB ngày 03/8/1992 của Liên Bộ LĐTBXH-Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước và Thông tư số 24/TT-LB ngày 19/9/1994 của Liên Bộ LĐTBXH-Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/TT-LB;
11- Thông báo số 662/VK ngày 14/12/1993 của Bộ LĐTBXH và Ban Việt kiều Trung ương về tính thời gian tham gia hoạt động cách mạng ở nước ngoài để hưởng chế độ BHXH;
12- Công văn số 3634/LĐ-TBXH ngày 09/10/1997 của Bộ LĐTBXH về tính thời gian công tác của thanh niên xung phong;
13- Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng CP và Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ LĐTBXH về tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn (Công văn số 4730/BHXH-CĐCS ngày 21/12/2007 của BHXH Việt Nam hướng dẫn).