Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại

DANH MỤC NGHỀ - CÔNG VIỆC

 NẶNG NHỌC - ĐỘC HẠI - NGUY HIỂM

 & ĐẶC BIỆT  NẶNG NHỌC - ĐỘC HẠI - NGUY HIỂM

(Do Bộ LĐTBXH ban hành & đang có hiệu lực thi hành )


Tải tại đây