Danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại

 

 

DANH MỤC NGHỀ - CÔNG VIỆC

 NẶNG NHỌC - ĐỘC HẠI - NGUY HIỂM

 & ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC - ĐỘC HẠI - NGUY HIỂM

(Phiên bản năm 2017)


Tải tại đây