THÔNG TIN QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

- Danh sách chữ ký (tải tại đây)

- Tên cơ sở y tế và số seri phôi cấp cho từng cơ sở y tế (tải tại đây)