TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1182 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 133/KTVN-BĐĐN
Tải về
09/03/2017 09/03/2017 Công văn số 133/KTVN-BĐĐN ngày 09/3/2017 của Bưu điện thành phố Đà Nẵng về địa điểm chi trả lương hưu, các chế độ BHXH tại các điểm chi trả của Bưu điện thành phố Đà Nẵng.
2 1561/UBND-KGVX
Tải về
07/03/2017 07/03/2017 Công văn số 1561/UBND-KGVX ngày 07/3/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
3 651/BHXH-CSYT
Tải về
03/03/2017 03/03/2017 Công văn số 651/BHXH-CSYT ngày 03/3/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT.
4 259/TB-BHXH
Tải về
02/03/2017 02/03/2017 Thông báo số 259/TB-BHXH ngày 02/3/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về Điều chỉnh mức lãi suất chậm đóng, trốn đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN.
5 625/BHXH-CSXH
Tải về
01/03/2017 01/03/2017 Công văn số 625/BHXH-CSXH ngày 01/3/2017 của BHXH Việt Nam v/v tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.
6 1090/QĐ-UBND
Tải về
28/02/2017 28/02/2017 Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
7 196/BHXH-GĐBHYT
Tải về
20/02/2017 20/02/2017 Công văn số 196/BHXH-GĐBHYT ngày 20/02/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng v/v gửi dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.
8 194/TB-BHXH
Tải về
20/02/2017 20/02/2017 Thông báo số 194/TB-BHXH ngày 20/02/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về mức lãi suất chậm đóng, trốn đóng, truy thu BHXH, BHYT, BNTN.
9 192/BHXH-CST
Tải về
20/02/2017 20/02/2017 Công văn số 192/BHXH-CST ngày 20/02/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng v/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
10 485/KH-BHXH-HLHPNVN
Tải về
17/02/2017 17/02/2017 Kế hoạch số 485/KH-BHXH-HLHPNVN ngày 17/02/2017 về phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017 giữa BHXH Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
11 474/KH-BHXH-TLĐ
Tải về
16/02/2017 16/02/2017 Kế hoạch số 474/KH-BHXH-TLĐ ngày 16/02/2017 về phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017 giữa BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
12 532/BHYT-BH
Tải về
10/02/2017 10/02/2017 Công văn số 532/BHYT-BH ngày 10/02/2017 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh tin học hóa trong KCB BHYT.
13 376/Ctr-BHXH
Tải về
10/02/2017 10/02/2017 Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017 số 376/Ctr-BHXH ngày 10/02/2017 của BHXH Việt Nam.
14 19/2017/NQ-CP
Tải về
06/02/2017 06/02/2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
15 123/BHXH-QLT
Tải về
25/01/2017 25/01/2017 Công văn số 123/BHXH-QLT ngày 25/01/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng v/v mức lương tối thiều vùng từ ngày 01/01/2017.
16 36/QĐ-BHXH
Tải về
09/01/2017 09/01/2017 Quyết định số 36/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 Ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
17 39/QĐ-BHXH
Tải về
09/01/2017 09/01/2017 Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
18 58/BHXH-CSYT
Tải về
05/01/2017 05/01/2017 Công văn số 58/BHXH-CSYT ngày 05/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2017.
19 5385/BHXH-CSXH
Tải về
30/12/2016 30/12/2016 Công văn số 5385/BHXH-CSXH ngày 30/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
20 46/2016/TT-BYT
Tải về
30/12/2016 01/03/2017 Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.