Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1281 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3959/QĐ-UBND
Tải về
20/06/2016 20/06/2016 Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Tải về
20/06/2016 06/08/2016 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Quốc phòng-Bộ Y tế-Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu.
3 2131/LĐTBXH-BHXH
Tải về
13/06/2016 13/06/2016 Công văn số 2131/LĐTBXH-BHXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội v/v thời điểm hưởng lương hưu đối với cán bộ nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ.
4 1018/TTg-KGVX
Tải về
10/06/2016 10/06/2016 Về việc tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
5 05/2016/TT-BNV
Tải về
10/06/2016 01/08/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sử nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội.
6 868/QĐ-BHXH
Tải về
08/06/2016 08/06/2016 Quyết định của BHXH Việt Nam Ban hành Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam.
7 828/QĐ-BHXH
Tải về
27/05/2016 27/05/2016 Quyết định ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN
8 47/2016/NĐ-CP
Tải về
26/05/2016 15/07/2016 Nghị định của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
9 801/QĐ-BHXH
Tải về
24/05/2016 24/05/2016 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ Pháp chế
10 1814/BHXH-CST
Tải về
24/05/2016 24/05/2016 Thu hồi thẻ BHYT
11 3688/UBND-VX
Tải về
23/05/2016 23/05/2016 Xác nhận danh sách học sinh, sinh viên được hỗ trợ mua thẻ BHYT
12 1744/BHXH-CSYT
Tải về
20/05/2016 20/05/2016 Tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT
13 1741/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2016 19/05/2016 Triển khai hệ thống thông tin GĐBHYT
14 784/QĐ-BHXH
Tải về
18/05/2016 18/05/2016 Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin GĐBHYT
15 15/2016/TT-BYT
Tải về
15/05/2016 01/07/2016 Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.
16 37/2016/NĐ-CP
Tải về
15/05/2016 01/07/2016 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
17 3459/UBND-VX
Tải về
13/05/2016 13/05/2016 Tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
18 14/2016/TT-BYT
Tải về
12/05/2016 01/07/2016 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.
19 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
Tải về
12/05/2016 30/06/2016 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học.
20 735/BHXH-QLT
Tải về
11/05/2016 11/05/2016 Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện