TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 324/QĐ-BHXH
Tải về
02/03/2016 02/03/2016 Quyết định ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin GĐBHYT phiên bản 1.0
2 40/2016/TT-BTC
Tải về
01/03/2016 01/03/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước....
3 646/BHXH-CSY
Tải về
01/03/2016 01/03/2016 Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
4 39/2016/TT-BTC
Tải về
01/03/2016 01/03/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
5 1044/BYT-KH-TC
Tải về
29/02/2016 29/02/2016 Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
6 306/QĐ-BHXH
Tải về
29/02/2016 01/03/2016 Quyết định quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
7 34/2016/TT-BTC
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Thông tư công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
8 287/HD-SNV
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND TP
9 04/2016/TT-BYT
Tải về
26/02/2016 01/05/2016 Thông tư quy định về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến KCB lao
10 08/2016/QĐ-TTg
Tải về
26/02/2016 10/04/2016 Quyết định quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
11 613/BHXH-CSYT
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT số 37/TTLT-BHYT-BTC
12 35/2016/TT-BTC
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
13 47/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
25/02/2016 01/01/2016 Thông báo Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP...
14 978/BYT-BH
Tải về
25/02/2016 25/02/2016 Hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT
15 324/TB-SYT
Tải về
24/02/2016 24/02/2016 Thông báo Kết luận Hội nghị triển khai TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015
16 546/TB-BHXH
Tải về
22/02/2016 22/02/2016 Thông báo thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo
17 908/BYT-BH
Tải về
22/02/2016 22/03/2016 Hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa BHYT
18 547/BHXH-VP
Tải về
22/02/2016 22/02/2016 Chữ viết tắt của các đơn vị
19 207/BHXH-GĐBHYT
Tải về
22/02/2016 22/02/2016 Chuẩn bị triển khai thực hiện TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
20 518/TB-BHXH
Tải về
19/02/2016 19/02/2016 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 01/2016