TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 04/2016/TT-BYT
Tải về
26/02/2016 01/05/2016 Thông tư quy định về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến KCB lao
2 34/2016/TT-BTC
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Thông tư công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
3 613/BHXH-CSYT
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT số 37/TTLT-BHYT-BTC
4 287/HD-SNV
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND TP
5 08/2016/QĐ-TTg
Tải về
26/02/2016 10/04/2016 Quyết định quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
6 35/2016/TT-BTC
Tải về
26/02/2016 26/02/2016 Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
7 47/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
25/02/2016 01/01/2016 Thông báo Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP...
8 978/BYT-BH
Tải về
25/02/2016 25/02/2016 Hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT
9 324/TB-SYT
Tải về
24/02/2016 24/02/2016 Thông báo Kết luận Hội nghị triển khai TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015
10 207/BHXH-GĐBHYT
Tải về
22/02/2016 22/02/2016 Chuẩn bị triển khai thực hiện TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
11 547/BHXH-VP
Tải về
22/02/2016 22/02/2016 Chữ viết tắt của các đơn vị
12 908/BYT-BH
Tải về
22/02/2016 22/03/2016 Hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa BHYT
13 546/TB-BHXH
Tải về
22/02/2016 22/02/2016 Thông báo thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo
14 236/2016/QĐ-BHXH
Tải về
19/02/2016 19/02/2016 Quyết định ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu BHXH, BHYT
15 596/TB-BHXH
Tải về
19/02/2016 19/02/2016 Thông báo Lãi suất đầu tư từ Quỹ BHXH năm 2015
16 518/TB-BHXH
Tải về
19/02/2016 19/02/2016 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 01/2016
17 511/BHXH-CSYT
Tải về
19/02/2016 19/02/2016 Chuẩn bị triển khai thực hiện TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
18 501/BHXH-ST
Tải về
18/02/2016 18/02/2016 Tính thời gian công tác tại xã, phường để hưởng BHXH
19 01/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
18/02/2016 04/04/2016 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
20 177/QĐ-BHXH
Tải về
17/02/2016 17/02/2016 Quyết định ban hành phần mềm Quản lý thu SMS