TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4718/BHXH-CSYT
Tải về
25/11/2015 25/11/2015 Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2016
2 2169/BHXH-PT
Tải về
24/11/2015 01/12/2015 Bàn giao danh sách HGĐ tham gia BHYT và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý BHYT theo HGĐ
3 58/2015/QĐ-TTg
Tải về
17/11/2015 01/01/2016 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sử nghiệp công lập
4 4614/BHXH-TĐKT
Tải về
17/11/2015 17/11/2015 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
5 190/2015/TT-BTC
Tải về
17/11/2015 01/01/2016 Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
6 4609/BHXH-CSYT
Tải về
17/11/2015 17/11/2015 Hướng dẫn thực hiện KCB BHYT đối với người nhiễm HIV và sử dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS
7 40/2015/TT-BHYT
Tải về
16/11/2015 01/01/2016 Thông tư quy định đăng ký KCB BHYT và chuyển tuyến KCB BHYT
8 57/2015/QĐ-TTg
Tải về
16/11/2015 16/11/2015 Quyết định chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
9 1351/QĐ-BHXH
Tải về
16/11/2015 01/01/2016 Quyết định ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
10 119/2015/NĐ-CP
Tải về
13/11/2015 10/02/2016 Nghị định quy định BH bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
11 4475/BHXH-BT
Tải về
11/11/2015 11/11/2015 Triển khai thực hiện QĐ số 1584/QĐ-TTg
12 115/2015/NĐ-CP
Tải về
11/11/2015 01/01/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
13 4464/BHXH-CSYT
Tải về
10/11/2015 10/11/2015 Hướng dẫn tạm giữ, thu hồi thẻ BHYT trong KCB
14 1305/QĐ-BHXH
Tải về
09/11/2015 09/11/2015 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ tổ chức triển khai lập danh sách HGĐ tham gia BHYT
15 959/QĐ-BHXH
Tải về
09/11/2015 01/12/2015 Quyết định ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
16 1303/QĐ-BHXH
Tải về
06/11/2015 06/11/2015 Quyết định phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014
17 28/HD-SLĐTBXH
Tải về
06/11/2015 06/11/2015 Hướng dẫn phân cấp thưc hiện mua và cấp thẻ BHYT đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ
18 4424/BHXH-ST
Tải về
06/11/2015 06/11/2015 Hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng BHTN
19 1288/QĐ-BHXH
Tải về
03/11/2015 01/12/2015 Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
20 30/2015/QĐ-UBND
Tải về
03/11/2015 03/11/2015 Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng