TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 5000/BHXH-TCKT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và 02 năm 2016
2 5001/BHXH-DVT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Tham gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thuộc các Bộ, Ngành
3 2325/BHXH-CNTT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Triển khai phần mềm giao dịch điện tử phiên bản 2.0
4 2218/QĐ-TTg
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC
5 2241/QĐ-TTTT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020
6 4954/CTr-BHXH
Tải về
08/12/2015 08/12/2015 Chương trình công tác tuyên truyền năm 2016
7 4937/BHXH-CSXH
Tải về
07/12/2015 07/12/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ tử tuất
8 4911/BHXH-ST
Tải về
04/12/2015 01/01/2016 Cấp thẻ BHYT năm 2016
9 4897/BHXH-BT
Tải về
04/12/2015 04/12/2015 Lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình
10 1458/QĐ-BHXH
Tải về
03/12/2015 03/12/2015 Quyết định thiết lập hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam
11 1474/QĐ-BHXH
Tải về
03/12/2015 04/12/2015 Quyết định ban hành phần mềm Giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0
12 1456/QĐ-BHXH
Tải về
01/12/2015 01/01/2016 Quyết định ban hành quy trình GĐBHYT
13 4835/BHXH-PC
Tải về
30/11/2015 30/11/2015 Đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính tháng 10/2015
14 2219/BHXH-TNQLHS
Tải về
27/11/2015 27/11/2015 Thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 03/11/2015
15 1442/QĐ-BHXH
Tải về
26/11/2015 26/11/2015 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam
16 4718/BHXH-CSYT
Tải về
25/11/2015 25/11/2015 Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2016
17 1559/QĐ-BHXH
Tải về
25/11/2015 01/01/2016 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao dịch địa tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
18 4710/KH-BHXH-HNBVN
Tải về
25/11/2015 25/11/2015 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016
19 2169/BHXH-PT
Tải về
24/11/2015 01/12/2015 Bàn giao danh sách HGĐ tham gia BHYT và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý BHYT theo HGĐ
20 58/2015/QĐ-TTg
Tải về
17/11/2015 01/01/2016 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sử nghiệp công lập