TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 17/2015/TT-BLDTBXH
Tải về
22/04/2015 16/10/2015 Thông tư hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động và tiền lương
2 37/2015/NĐ-CP
Tải về
22/04/2015 15/06/2015 Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
3 443/KCB-NV
Tải về
22/04/2015 22/05/2015 Ý kiến giải quyết vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện QĐ số 3280/QĐ-BYT
4 2467/NHNo-KHNV
Tải về
21/04/2015 21/04/2015 Áp dụng mức phí thống nhất đối với hệ thống BHXH
5 04/ĐA-TU
Tải về
20/04/2015 20/04/2015 Đề án Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh nhiệm kỳ 2015-2020 từ thành phố đến phường, xã có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi
6 140/TB-VPCP
Tải về
20/04/2015 20/04/2015 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, BHXH
7 540/QĐ-BHXH
Tải về
20/04/2015 20/04/2015 Quyết định ban hành Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN
8 1303/BHXH-CSYT
Tải về
17/04/2015 17/04/2015 Hướng dẫn xác định và giao quỹ định suất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TT-BYT-BTC
9 39/NQ-TW
Tải về
17/04/2015 17/04/2015 Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
10 1294/BHXH-CSYT
Tải về
17/04/2015 17/04/2015 Ứng dụng CNTT trong KCB và thanh toán BHYT
11 1282/BHXH-BT
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Tăng cường đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT
12 2651/BHXH-P4
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Cấp thẻ BHYT đối với công nhân công an, lao động hợp đồng
13 553/BHXH-CST
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Hướng dẫn xử lý nghiệp vụ thu, cấp sổ, thẻ theo công văn số 186/BHXH-PT
14 185/CNTT-MTA
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Quy hoạch địa chỉ mạng
15 1286/BHXH-VP
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Chuẩn bị các điều kiện triển khai hệ thống giao dịch điện tử ngành BHXH
16 2687/UBND-VX
Tải về
14/04/2015 14/04/2015 Chế độ BHYT cho người có công với cách mạng
17 1233/BHXH-CSYT
Tải về
14/04/2015 14/04/2015 Cấp mới mã cơ sở KCB
18 528/QĐ-BHXH
Tải về
14/04/2015 14/04/2015 Quyết định Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
19 1201/BHXH-CSXH
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Hướng dẫn một số nội dung chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu
20 1221/BHXH-TCKT
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện