TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3267/UBND-QLĐTư
Tải về
07/05/2015 07/05/2015 Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cung ứng vật tư y tế thông thường
2 3266/LN-BHXH-NHCT
Tải về
07/05/2015 07/05/2015 Thỏa thuận liên ngành về Quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
3 1667/BHXH-CSYT
Tải về
07/05/2015 07/05/2015 Đăng ký KCB ban đầu và phân bổ thẻ BHYT
4 11/2015/QĐ-UBND
Tải về
06/05/2015 06/05/2015 Quyết định Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5 3824/BHXH-BT
Tải về
06/05/2015 06/05/2015 Triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
6 1592/LĐTBXH-BHXH
Tải về
05/05/2015 05/05/2015 Giải quyết vướng mắc về TNLĐ, BNN trước năm 1995
7 152/HD-BTGTW
Tải về
05/05/2015 05/05/2015 Hướng dẫn Tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân
8 62/2015/TT-BTC
Tải về
05/05/2015 05/05/2015 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
9 476/KCB-NV
Tải về
04/05/2015 04/05/2015 Xem xét bổ sung phân tuyến kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV
10 993/KH-BHXH
Tải về
27/04/2015 27/04/2015 Kế hoạch Rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của ngành BHXH năm 2015
11 1541/BHXH-CSXH
Tải về
27/04/2015 27/04/2015 Giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động
12 1516/BHXH-BT
Tải về
25/04/2015 25/04/2015 Phối hợp chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT
13 619/BHXH-KHTC
Tải về
25/04/2015 25/04/2015 Chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện
14 616/BHXH-KT
Tải về
25/04/2015 25/04/2015 Cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra
15 607/BHXH-CNTT
Tải về
25/04/2015 25/04/2015 Triển khai đường truyền kết nối mạng diện rộng (WAN) ngành
16 35/HD-BTCTW
Tải về
24/04/2015 24/04/2015 Hướng dẫn Thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
17 13100/QĐ-TU
Tải về
23/04/2015 23/04/2015 Quyết định ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
18 443/KCB-NV
Tải về
22/04/2015 22/05/2015 Ý kiến giải quyết vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện QĐ số 3280/QĐ-BYT
19 17/2015/TT-BLDTBXH
Tải về
22/04/2015 16/10/2015 Thông tư hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động và tiền lương
20 37/2015/NĐ-CP
Tải về
22/04/2015 15/06/2015 Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng