TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1865/BHXH-CST
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Xác nhận ngày tháng và năm sinh về dữ liệu để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2 1864/BHXH-KHTC
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Thực hiện Công văn số 4653/BHXH-TCKT ngày 01/12/2014 của BHXh Việt Nam
3 37/2014/TT-BYT
Tải về
19/12/2014 17/11/2014 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
4 1854/BHXH-PT
Tải về
19/12/2014 19/12/2014 Chấn chỉnh điều chỉnh giảm thời gian tham gia BHXH
5 5039/BHXH-CSXH
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
6 5031/BHXH-TĐKT
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn bình xét cờ thi đua năm 2014
7 5038/BHXH-TCKT
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm
8 4996/BHXH-CSYT
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
9 1390/QĐ-BHXH
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo BHXH
10 1391/QĐ-BHXH
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học bảo hiểm xã hội
11 1374/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2014 16/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội - cơ sở đào tạo tại Xuân Thành , Nghị Xuân, Hà Tĩnh
12 1376/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2014 16/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ
13 1368/QĐ-BHXH
Tải về
15/12/2014 15/12/2014 Ban hành qui chế thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam
14 4961/KH-BHXH
Tải về
15/12/2014 15/12/2014 Kế hoạch thực hiện giao dịch điển tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
15 4920/BHXH-BT
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua bưu điện
16 5035/BHXH-BT
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Thu nợ BHXH, BHYT
17 4903/BHXH-TCCB
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa
18 36/2014/TT-BKHCN
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Thông tư Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệt thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
19 1816/BHXH-PT
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Xếp lương cho người lao động (Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin II)
20 1366/QĐ-BHXH
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Quyết định ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT