TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4144/BHXH-KHĐT
Tải về
30/10/2014 30/10/2014 Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020
2 1538/BHXH-TNQLHS
Tải về
28/10/2014 28/10/2014 Rà soát, đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC
3 4032/BHXH-PC
Tải về
24/10/2014 24/10/2014 Hướng dẫn tham gia tố tụng dân sự và thi hành án dân sự
4 1018/QĐ-BHXH
Tải về
22/10/2014 10/10/2014 Quyết định sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT
5 4021/BHXH-TCKT
Tải về
22/10/2014 22/10/2014 Tổ chức thực hiện dự toán chi quản lý bộ máy những tháng cuối năm 2014
6 4007/BHXH-TĐKT
Tải về
22/10/2014 22/10/2014 Thực hiện các quy định mới của Nhà nước và của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng
7 4005/BHXH-PC
Tải về
22/10/2014 22/10/2014 Triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" ngành BHXH năm 2014
8 721/TS24
Tải về
21/10/2014 21/10/2014 Giới thiệu người đại diện triển khai dịch vụ BHXH điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9 3979/BHXH-CSYT
Tải về
21/10/2014 21/10/2014 Thanh toán chi phí xét nghiệm HIV
10 1074/QĐ-BHXH
Tải về
21/10/2014 21/10/2014 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí BHXH
11 3951/BHXH-CSYT
Tải về
20/10/2014 20/10/2014 Hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT
12 3927/TB-BHXH
Tải về
17/10/2014 17/10/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc Tháng 9/2014
13 3908/BHXH-TCKT
Tải về
15/10/2014 15/10/2014 Hỗ trợ cước điện thoại trong ngành BHXH
14 1022/QĐ-BHXH
Tải về
14/10/2014 14/10/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Sổ-Thẻ
15 1452/BHXH-PT
Tải về
14/10/2014 14/10/2014 Thực hiện BHYT đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT
16 3874/BHXH-CSYT
Tải về
13/10/2014 13/10/2014 Thanh quyết toán chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2012
17 26/2014/TT-BKHCN
Tải về
10/10/2014 10/10/2014 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của TTg Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...
18 1013/QĐ-BHXH
Tải về
10/10/2014 10/10/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua khen thưởng
19 505/BHXH-YT
Tải về
10/10/2014 10/10/2014 Tiếp nhận thẻ BHYT
20 3823/BHXH-TCKT
Tải về
09/10/2014 09/10/2014 Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho cơ quan Bưu điện