TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4515/BHXH-CSYT
Tải về
21/11/2014 21/11/2014 Tăng cường thực hiện biện pháp nhằm giảm nguy cơ bội chi quỹ KCB BHYT
2 4490/BHXH-CSXH
Tải về
21/11/2014 21/11/2014 Cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng theo mẫu C15-TS
3 4460/BHXH-CSYT
Tải về
20/11/2014 20/11/2014 Hướng dẫn thực hiện Giám định, thanh toán DVKT nẹp vít cột sống
4 4483/TB-BHXH
Tải về
20/11/2014 20/11/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 10/2014
5 58/2014/QH13
Tải về
20/11/2014 01/01/2016 Luật Bảo hiểm xã hội
6 10502/UBND-VX
Tải về
20/11/2014 20/11/2014 Kinh phí đóng, hỗ trợ BHTN, BHYT
7 108/2014/NĐ-CP
Tải về
20/11/2014 10/01/2015 Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế
8 4448/BHXH-TCKT
Tải về
19/11/2014 19/11/2014 Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
9 4445/BHXH-CSYT
Tải về
19/11/2014 19/11/2014 Thanh toán chi phí KCB BHYT
10 1234/QĐ-BHXH
Tải về
19/11/2014 19/11/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHXH
11 4247/BHXH-KHĐT
Tải về
18/11/2014 06/11/2014 Tăng cường công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2014
12 10442/UBND-NCPC
Tải về
18/11/2014 18/11/2014 Xin lỗi công dân, tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính
13 40/2014/TT-BYT
Tải về
17/11/2014 17/11/2014 BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
14 4427/BHXH-TCKT
Tải về
17/11/2014 17/11/2014 Sửa đổi một số nội dung Công văn số 3431/BHXH-TCKT
15 105/2014/NĐ-CP
Tải về
15/11/2014 01/01/2015 Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
16 4407/BHXH-BT
Tải về
14/11/2014 14/11/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu BHXh, BHYT
17 1638/KH-BHXH
Tải về
14/11/2014 14/11/2014 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
18 1206/QĐ-BHXH
Tải về
12/11/2014 12/11/2014 Quyết định bãi bỏ Khoản 3, Điều 5 Quy chế hoạt động Trang tin điện tử của BHXH Việt Nam trên Internet ban hành kem theo Quyết định số 1295/QĐ-BHXH ngày 15/9/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam...
19 4346/BHXH-ST
Tải về
12/11/2014 12/11/2014 Cấp thẻ BHYT
20 84/CV-BCS
Tải về
10/11/2014 10/11/2014 Cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch với cơ quan BHXH