TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 104/TB-SNV
Tải về
21/01/2014 21/01/2014 Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với các dịch vụ hành chính công năm 2013
2 37/TB-BHXH
Tải về
14/01/2014 14/01/2014 Thông báo tiếp nhận và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2013
3 02/2014/TT-BLĐTBXH
Tải về
10/01/2014 01/03/2014 Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH
4 26/QĐ-BHXH
Tải về
08/01/2014 08/01/2014 Quyết định quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống BHXH Việt Nam
5 25/QĐ-BHXH
Tải về
08/01/2014 08/01/2014 Quyết định Công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực do BHXH Việt Nam ban hành
6 01/QĐ-BHXH
Tải về
03/01/2014 01/04/2014 Quyết định ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
7 441/QĐ-BHXH
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Quyết định thành lập BCĐ thực hện Quy chế dân chủ cơ sở
8 5438/KH-BHXH
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Kế hoạch công tác CCHC năm 2014
9 1431/QĐ-BHXH
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm thi đua tại Bảng điểm thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BHXH ngày 10/10/2011
10 5436/BHXH-BC
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính
11 5281/BHXH-BC
Tải về
26/12/2013 26/12/2013 Hướng dẫn môt số nội dung thực hiện theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC
12 5280/BHXH-BC
Tải về
26/12/2013 26/12/2013 Khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của người phải thi hành án dân sự
13 44/2013/TT-BYT
Tải về
24/12/2013 15/02/2014 Thông tư Bổ sung bệnh Bụi phổi _ Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được Bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định
14 5173/BHXH-TCCB
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức
15 1464/TB-BHXH
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Thông báo tiếp nhận và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức được xét đặc cách
16 1464/BHXH-TĐKT
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
17 5174/BHXH-TCCB
Tải về
20/12/2013 20/12/2013 Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức
18 5111/BHXH-TCCB
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng viên chức năm 2013
19 1382/QĐ-BHXH
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định Ban hành kèm theo quyết định 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
20 1386/QĐ-BHXH
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi tập trung của ngành BHXH