TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1515/BHXH-pC
Tải về
06/05/2013 26/04/2013 Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính
2 22/2013/QĐ-ttg
Tải về
06/05/2013 15/06/2013 Quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
3 25/2013/QĐ-TTg
Tải về
04/05/2013 01/07/2013 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
4 3491/UBND-NCPC
Tải về
03/05/2013 03/05/2013 Triển khai Nghị định số 29/2013/NĐ-CP
5 1565/BHXH-PC
Tải về
03/05/2013 03/05/2013 Ban hành văn bản của BHXH các tỉnh, thành phố
6 45/2013/TT-BTC
Tải về
25/04/2013 10/06/2013 Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
7 1477/bhxh-csxh
Tải về
23/04/2013 23/04/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo qui định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13
8 3069/VPCP-KTTH
Tải về
17/04/2013 17/04/2013 Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện.
9 32/2013/NĐ-CP
Tải về
16/04/2013 01/06/2013 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
10 04/2013/TT-BNV
Tải về
16/04/2013 01/06/2013 Thông tư hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
11 1357/BHXH-VP
Tải về
11/04/2013 11/04/2013 Công bố Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính
12 346/QĐ-BHXH
Tải về
10/04/2013 10/04/2013 Về việc ủy quyền ký quyết định một số nội dung quản lý viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
13 345/QĐ-BHXH
Tải về
10/04/2013 10/04/2013 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với CCVC thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14 31/2013/NĐ-CP
Tải về
09/04/2013 01/06/2013 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều cùa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
15 1308/BHXH-CSXH
Tải về
08/04/2013 08/04/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159 và số 11 và số 23 của Chính phủ
16 29/2013/NĐ-CP
Tải về
08/04/2013 01/06/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
17 1259/BHXH-BT
Tải về
04/04/2013 04/04/2013 Tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
18 1161/BHXH-TCCB
Tải về
29/03/2013 29/03/2013 Về việc trợ cấp với công chức viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
19 538/QĐ-TTg
Tải về
29/03/2013 29/03/2013 Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
20 1144/BHXH-TĐKT
Tải về
28/03/2013 28/03/2013 Thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc