TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 502/BHXH-CĐBHXH
Tải về
16/05/2013 16/05/2013 Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH quận huyện)
2 49/2013/NĐ-CP
Tải về
15/05/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
3 51/2013/NĐ-CP
Tải về
14/05/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền lương đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc...
4 1719/BHXH-TCCB
Tải về
13/05/2013 13/05/2013 Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2013
5 45/2013/NĐ-CP
Tải về
10/05/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
6 46/2013/NĐ-CP
Tải về
10/05/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động
7 44/2013/NĐ-CP
Tải về
10/05/2013 01/07/2013 Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
8 43/2013/NĐ-CP
Tải về
10/05/2013 01/07/2013 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
9 705/QĐ-TTg
Tải về
08/05/2013 08/05/2013 Quyết định nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo
10 1611/KH-BHXH
Tải về
07/05/2013 07/05/2013 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành BHXH năm 2013
11 464/BHXH-KT1
Tải về
07/05/2013 07/05/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
12 1515/BHXH-pC
Tải về
06/05/2013 26/04/2013 Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính
13 22/2013/QĐ-ttg
Tải về
06/05/2013 15/06/2013 Quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
14 25/2013/QĐ-TTg
Tải về
04/05/2013 01/07/2013 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
15 1565/BHXH-PC
Tải về
03/05/2013 03/05/2013 Ban hành văn bản của BHXH các tỉnh, thành phố
16 3491/UBND-NCPC
Tải về
03/05/2013 03/05/2013 Triển khai Nghị định số 29/2013/NĐ-CP
17 45/2013/TT-BTC
Tải về
25/04/2013 10/06/2013 Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
18 1477/bhxh-csxh
Tải về
23/04/2013 23/04/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo qui định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13
19 3069/VPCP-KTTH
Tải về
17/04/2013 17/04/2013 Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện.
20 04/2013/TT-BNV
Tải về
16/04/2013 01/06/2013 Thông tư hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức