TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 34/CT-TTg
Tải về
26/12/2016 26/12/2016 Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH.
2 166/2016/NĐ-CP
Tải về
24/12/2016 01/03/2017 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN.
3 3147/QĐ-BHXH
Tải về
13/12/2016 13/12/2016 Quyết định số 3147/QĐ-BHXH ngày 13/12/2016 của BHXH Việt Nam v/v ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.
4 3141/QĐ-BHXH
Tải về
12/12/2016 12/12/2016 Quyết định số 3141/QĐ-BHXH ngày 12/12/2016 của BHXH Việt Nam Ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.
5 3142/QĐ-BHXH
Tải về
12/12/2016 12/12/2016 Quyết định số 3142/QĐ-BHXH ngày 12/12/2016 của BHXH Việt Nam Ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
6 5162/QĐ-BQP
Tải về
12/12/2016 12/12/2016 Quyết định số 5162/QĐ-BQP ngày 12/12/2016 của Bộ Quốc phòng về việc quy định quân nhân tham gia BHYT năm 2017, 2018.
7 2348/QĐ-TTg
Tải về
05/12/2016 05/12/2016 Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.
8 Dự án hiện đại hóa bhxh
Tải về
01/12/2016 01/12/2016 Khung lập Kế hoạch Dân tộc thiểu số của BHXH Việt Nam.
9 đánh giá xã hội phục vụ dự án hiện đại hóa bhxhvn
Tải về
01/12/2016 01/12/2016 Đánh giá xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam
10 1965/BHXH-KHTC
Tải về
29/11/2016 29/11/2016 Công văn số 1965/BHXH-KHTC ngày 29/11/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng v/v chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
11 4644/BHXH-CSXH
Tải về
18/11/2016 18/11/2016 Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016 của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa.
12 1901/BHXH-CST
Tải về
16/11/2016 16/11/2016 Hướng dẫn quy trình nhận và trả sổ BHXH cho người lao động
13 153/2016/NĐ-CP
Tải về
14/11/2016 01/01/2017 Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
14 05-HD/BTCTW
Tải về
14/11/2016 14/11/2016 Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 14/11/2016 của Ban Tổ chức TW hướng dẫn về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ đối với cán bộ chuyên trách công tác ở Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi.
15 151/2016/NĐ-CP
Tải về
11/11/2016 30/12/2016 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
16 7544/QĐ-BHXH
Tải về
01/11/2016 01/11/2016 Quyết định số 7544/QĐ-BHXH ngày 01/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND thành phố.
17 1599/QĐ-BHXH
Tải về
28/10/2016 01/11/2016 Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT.
18 363/QĐ-BHXH
Tải về
26/10/2016 19/10/2016 Quyết định số 363/QĐ-BHXH ngày 19/10/2016 của BHXH TP Đà Nẵng v/v thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại BHXH TP Đà Nẵng.
19 35/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
25/10/2016 10/12/2016 Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
20 43/2016/TT-BCA
Tải về
25/10/2016 09/12/2016 Thông tư số 43/2016/TT-BCA ngày 25/10/2016 của Bộ Công an Quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân.