TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1090/QĐ-UBND
Tải về
28/02/2017 28/02/2017 Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2 192/BHXH-CST
Tải về
20/02/2017 20/02/2017 Công văn số 192/BHXH-CST ngày 20/02/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng v/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
3 196/BHXH-GĐBHYT
Tải về
20/02/2017 20/02/2017 Công văn số 196/BHXH-GĐBHYT ngày 20/02/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng v/v gửi dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.
4 194/TB-BHXH
Tải về
20/02/2017 20/02/2017 Thông báo số 194/TB-BHXH ngày 20/02/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về mức lãi suất chậm đóng, trốn đóng, truy thu BHXH, BHYT, BNTN.
5 485/KH-BHXH-HLHPNVN
Tải về
17/02/2017 17/02/2017 Kế hoạch số 485/KH-BHXH-HLHPNVN ngày 17/02/2017 về phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017 giữa BHXH Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
6 474/KH-BHXH-TLĐ
Tải về
16/02/2017 16/02/2017 Kế hoạch số 474/KH-BHXH-TLĐ ngày 16/02/2017 về phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017 giữa BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
7 376/Ctr-BHXH
Tải về
10/02/2017 10/02/2017 Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017 số 376/Ctr-BHXH ngày 10/02/2017 của BHXH Việt Nam.
8 532/BHYT-BH
Tải về
10/02/2017 10/02/2017 Công văn số 532/BHYT-BH ngày 10/02/2017 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh tin học hóa trong KCB BHYT.
9 19/2017/NQ-CP
Tải về
06/02/2017 06/02/2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
10 123/BHXH-QLT
Tải về
25/01/2017 25/01/2017 Công văn số 123/BHXH-QLT ngày 25/01/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng v/v mức lương tối thiều vùng từ ngày 01/01/2017.
11 36/QĐ-BHXH
Tải về
09/01/2017 09/01/2017 Quyết định số 36/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 Ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
12 39/QĐ-BHXH
Tải về
09/01/2017 09/01/2017 Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
13 58/BHXH-CSYT
Tải về
05/01/2017 05/01/2017 Công văn số 58/BHXH-CSYT ngày 05/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2017.
14 5385/BHXH-CSXH
Tải về
30/12/2016 30/12/2016 Công văn số 5385/BHXH-CSXH ngày 30/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
15 10648/UBND-SLĐTBXH
Tải về
30/12/2016 30/12/2016 Công văn số 10648/UBND-SLĐTBXH ngày 30/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện BHYT toàn dân.
16 46/2016/TT-BYT
Tải về
30/12/2016 01/03/2017 Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.
17 42/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
28/12/2016 11/02/2017 Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
18 34/CT-TTg
Tải về
26/12/2016 26/12/2016 Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH.
19 166/2016/NĐ-CP
Tải về
24/12/2016 01/03/2017 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN.
20 3147/QĐ-BHXH
Tải về
13/12/2016 13/12/2016 Quyết định số 3147/QĐ-BHXH ngày 13/12/2016 của BHXH Việt Nam v/v ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.