TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3843/BHXH-TTKT
Tải về
28/09/2018 28/09/2018 Công văn số 3843/BHXH-TTKT ngày 28/9/2018 của BHXH Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019.
2 1536/BHXH-TCCB
Tải về
27/09/2018 27/09/2018 Công văn số 1536/BHXH-TCCB ngày 27/9/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của BHXH Việt Nam.
3 3797/TB-BHXH
Tải về
26/09/2018 26/09/2018 Thông báo số 3797/TB-BHXH ngày 26/9/2018 Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 35 tại Việt Nam.
4 3763/BHXH-BT
Tải về
25/09/2018 25/09/2018 Công văn số 3763/BHXH-BT ngày 25/9/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống bảo hiểm PVI.
5 3677/CT-BHXH
Tải về
20/09/2018 20/09/2018 Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam.
6 1494/BHXH-KTTN
Tải về
20/09/2018 20/09/2018 Công văn số 1494/BHXH-KTTN ngày 20/9/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chế độ trích nộp bảo hiểm xã hội.
7 6840/UBND-KGVX
Tải về
20/09/2018 20/09/2018 Công văn số 6840/UBND-KGVX ngày 31/8/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.
8 1479/BHXH-CĐBHXH
Tải về
17/09/2018 17/09/2018 Công văn số 1479/BHXH-CĐBHXH ngày 17/9/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT
9 1116/QĐ-BHXH
Tải về
14/09/2018 14/09/2018 Quyết định số 1116/QĐ-BHXH ngày 14/9/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam (Có Quy chế kèm theo).
10 3524/BHXH-CSXH
Tải về
12/09/2018 12/09/2018 Công văn số 3524/BHXH-CSXH ngày 12/9/2018 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
11 3433/BHXH-BT
Tải về
06/09/2018 06/09/2018 Công văn số 3433/BHXH-BT ngày 06/9/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường các biện pháp giảm nợ.
12 1425/BHXH-KHTC
Tải về
31/08/2018 31/08/2018 Công văn số 1425/BHXH-KHTC ngày 31/8/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chấn chỉnh công tác quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện.
13 20/2018/TT-BYT
Tải về
30/08/2018 01/11/2018 Thông tư số 20/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
14 1335/BHXH-KTTN
Tải về
22/08/2018 22/08/2018 Công văn số 1335/BHXH-KTTN ngày 22/8/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc đôn đốc tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2018.
15 3085/BHXH-CSXH
Tải về
16/08/2018 16/08/2018 Công văn số 3085/BHXH-CSXH ngày 16/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giải quyết chế độ BHXH đối với giáo viên mầm non, các bà mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam.
16 1280/BHXH-CĐBHXH
Tải về
09/08/2018 09/08/2018 Công văn số 1280/BHXH-CĐBHXH ngày 09/8/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chấn chỉnh tăng đóng BHXH, BHYT trong thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
17 102/NQ-CP
Tải về
03/08/2018 03/08/2018 Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.
18 2873/BHXH-BT
Tải về
03/08/2018 03/08/2018 Công văn số 2873/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019
19 2888/BHXH-BT
Tải về
03/08/2018 03/08/2018 Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc về việc hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu thành viên HGĐ, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT HGĐ.
20 1239/BHXH-TNTKQTTHC
Tải về
03/08/2018 03/08/2018 Công văn số 1239/BHXH-TNTKQTTHC ngày 03/8/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.