TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1375 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 19-2016/NQ-CP
Tải về
28/04/2016 28/04/2016 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020
2 1497/BHXH-TCKT
Tải về
26/04/2016 26/05/2016 Hạch toán, quyết toán số thu BHYT của các đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT
3 1495/BHXH-TCKT
Tải về
26/04/2016 26/04/2016 Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng
4 1459/BHXH-TCKT
Tải về
22/04/2016 22/04/2016 Thực hiện Thỏa thuận liên Ngành với hệ thống LienVietPostbank
5 625/QĐ-BHXH
Tải về
22/04/2016 22/04/2016 Quyết định ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam
6 618/QĐ-BHXH
Tải về
22/04/2016 22/04/2016 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Ban thực hiện chính sách BHXH
7 636/QĐ-BHXH
Tải về
22/04/2016 22/04/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
8 1379/BHXH-BT
Tải về
20/04/2016 20/04/2016 Hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện
9 1337/BHXH-PC
Tải về
14/04/2016 14/04/2016 Kiểm soát, rà soát văn bản do BHXH tỉnh, thành phố ban hành năm 2015
10 161/QĐ-BHXH
Tải về
08/04/2016 08/04/2016 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của BHXH thành phố Đà Nẵng
11 472/QĐ-BHXH
Tải về
06/04/2016 06/04/2016 Quyết định sửa đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiểu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT
12 1278/TB-BHXH
Tải về
06/04/2016 06/04/2016 Thông báo Kết luận của Lãnh đạo BHXH Việt Nam tại Hội nghị về khám, chữa bệnh BHYT với các cơ sở KCB tư nhân
13 15/2016/QĐ-TTg
Tải về
05/04/2016 25/05/2016 Quyết định mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016-2018
14 24/2016/NĐ-CP
Tải về
05/04/2016 01/01/2017 Nghị định quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
15 1231/BHXH-TCKT
Tải về
04/04/2016 04/04/2016 Trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
16 1141/BHXH-DVT
Tải về
31/03/2016 31/03/2016 Hướng dẫn bổ sung Công văn số 883/BHXH-DVT ngày 16/3/2016 về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại
17 21/2016/NĐ-CP
Tải về
31/03/2016 01/06/2016 Nghị định quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH
18 58/2016/TT-BTC
Tải về
29/03/2016 16/05/2016 Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan...
19 1075/BHXH-CSXH
Tải về
29/03/2016 29/03/2016 Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
20 467/BHXH-PT
Tải về
29/03/2016 29/03/2016 Hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường