TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1346 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 236/2016/QĐ-BHXH
Tải về
19/02/2016 19/02/2016 Quyết định ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu BHXH, BHYT
2 596/TB-BHXH
Tải về
19/02/2016 19/02/2016 Thông báo Lãi suất đầu tư từ Quỹ BHXH năm 2015
3 501/BHXH-ST
Tải về
18/02/2016 18/02/2016 Tính thời gian công tác tại xã, phường để hưởng BHXH
4 01/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
18/02/2016 04/04/2016 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
5 177/QĐ-BHXH
Tải về
17/02/2016 17/02/2016 Quyết định ban hành phần mềm Quản lý thu SMS
6 488/KH-BHXH
Tải về
17/02/2016 17/02/2016 Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2016 của BHXH Việt Nam
7 489/BHXH-BT
Tải về
17/02/2016 17/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; Giải quyết chế độ BHXH
8 824/BYT-KH-TC
Tải về
16/02/2016 16/02/2016 Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
9 20/2016/TT-BTC
Tải về
03/02/2016 03/02/2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
10 55/QĐ-BHXH
Tải về
03/02/2016 03/02/2016 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan BHXH TP. Đà Nẵng
11 19/2016/TT-BTC
Tải về
01/02/2016 16/03/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015...
12 148/QĐ-BHXH
Tải về
29/01/2016 01/02/2016 Quyết định quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH cấp huyện
13 354/KH-BHXH
Tải về
28/01/2016 28/01/2016 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
14 156/SYT-NVY
Tải về
26/01/2016 21/01/2016 Áp dụng các quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong KCB
15 253/BHXH-TCCB
Tải về
21/01/2016 01/01/2016 Phê duyệt việc thành lập Tổ nghiệp vụ
16 96/QĐ-BHXH
Tải về
21/01/2016 21/01/2016 Quyết định ban hành tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam
17 237/BHXH-TCKT
Tải về
21/01/2016 21/01/2016 Hạch toán ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
18 146/QĐ-TTg
Tải về
20/01/2016 20/01/2016 Quyết định phê duyệt chiến lược Hội nhập quốc tế của ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
19 66/QĐ-BHXH
Tải về
19/01/2016 19/01/2016 Quyết định ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016
20 09/2016/TT-BTC
Tải về
18/01/2016 18/01/2016 Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vồn nhà nước