TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1375 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 148/QĐ-BHXH
Tải về
29/01/2016 01/02/2016 Quyết định quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tổ trưởng, phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH cấp huyện
2 354/KH-BHXH
Tải về
28/01/2016 28/01/2016 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
3 156/SYT-NVY
Tải về
26/01/2016 21/01/2016 Áp dụng các quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong KCB
4 237/BHXH-TCKT
Tải về
21/01/2016 21/01/2016 Hạch toán ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
5 253/BHXH-TCCB
Tải về
21/01/2016 01/01/2016 Phê duyệt việc thành lập Tổ nghiệp vụ
6 96/QĐ-BHXH
Tải về
21/01/2016 21/01/2016 Quyết định ban hành tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam
7 146/QĐ-TTg
Tải về
20/01/2016 20/01/2016 Quyết định phê duyệt chiến lược Hội nhập quốc tế của ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
8 66/QĐ-BHXH
Tải về
19/01/2016 19/01/2016 Quyết định ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016
9 09/2016/TT-BTC
Tải về
18/01/2016 18/01/2016 Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vồn nhà nước
10 08/2016/TT-BTC
Tải về
18/01/2016 18/01/2016 Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
11 271/QĐ-UBND
Tải về
14/01/2016 14/01/2016 Quyết định trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
12 01/2016/TT-BNV
Tải về
13/01/2016 13/01/2016 Thông thư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
13 89/BHXH-CSYT
Tải về
08/01/2016 08/01/2016 Thông báo gia hạn thẻ đối với các đối tượng BHYT
14 67/BHXH-CSXH
Tải về
07/01/2016 07/01/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo nghị định số 63/2015/NĐ-CP
15 09/QĐ-BHXH
Tải về
06/01/2016 06/01/2016 Quyết định quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam
16 01/2016/NĐ-CP
Tải về
05/01/2016 20/02/2016 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
17 18/BHXH-TĐKT
Tải về
05/01/2016 05/01/2016 Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2016
18 45/BHXH-CNTT
Tải về
05/01/2016 05/01/2016 Triển khai giao dịch BHXH điện tử
19 19/BHXH-TCCB
Tải về
05/01/2016 05/01/2016 Xây dựng đề án và thực hiện tinh giản biên chế theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP
20 01/2016/TT-BQP
Tải về
04/01/2016 20/02/2016 Thông tư quy định về tính tuổi nghề cơ yếu