TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2408/BHXH-TCHC
Tải về
22/12/2015 22/12/2015 Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, kê khai tài sản thu nhập và bổ sung thông tin cá nhân năm 2015
2 5167/BHXH-TT
Tải về
21/12/2015 21/12/2015 Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2016
3 9740/BYT-BH
Tải về
21/12/2015 21/12/2015 Thu hồi thẻ BHYT
4 5147/BHXH-CSYT
Tải về
18/12/2015 18/12/2015 Thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổ chức thực hiện BHYT
5 5127/BHXH-PC
Tải về
17/12/2015 17/12/2015 Hướng dẫn lựa chọn, thiết lập cán bộ đầu mối Kiểm soát TTHC
6 1508/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2015 16/12/2015 Quyết định quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm ngành BHXH
7 9294/QĐ-UBND
Tải về
16/12/2015 16/12/2015 Quyết định ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố ĐN
8 38/2015/QĐ-UBND
Tải về
16/12/2015 26/12/2015 Quyết định ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố
9 5093/BHXH-ST
Tải về
15/12/2015 15/12/2015 Cấp thẻ BHYT năm 2016
10 1506/QĐ-BHXH
Tải về
15/12/2015 15/12/2015 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam 2015-2018
11 2348/BHXH-PT
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo NĐ 122/2015/NĐ-CP
12 2347/BHXH-TCHC
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2015
13 5873/BNV-TCBC
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
14 1500/QĐ-BHXH
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
15 2349/BHXH-PT
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử
16 13/CTPH-MTTW-BHXHVN
Tải về
11/12/2015 11/12/2015 Chương trình phối hợp công tác về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020
17 2241/QĐ-TTTT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020
18 2218/QĐ-TTg
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC
19 2325/BHXH-CNTT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Triển khai phần mềm giao dịch điện tử phiên bản 2.0
20 5000/BHXH-TCKT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và 02 năm 2016