TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1346 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 70/2015/NĐ-CP
Tải về
01/09/2015 15/10/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
2 04/2015/TT-BNV
Tải về
31/08/2015 31/08/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
3 63/2015/NĐ-CP
Tải về
26/08/2015 15/09/2015 Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
4 3020/BHXH-PC
Tải về
26/08/2015 14/08/2015 Cung cấp dịch vụ I - VAN trong giao dịch BHXH điện tử
5 3085/BHXH-KHĐT
Tải về
26/08/2015 19/08/2015 Thông báo thực hiện văn bản của Bộ Tài chính về tạm dừng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng
6 2993/BHXH-TCKT
Tải về
26/08/2015 13/08/2015 Quản lý và sử dụng kinh phí CSSKBĐ
7 822/HD-VTLTNN
Tải về
26/08/2015 26/08/2015 Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng
8 1221/KH-BHXH
Tải về
21/08/2015 05/08/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9 6421/KH-UBND
Tải về
21/08/2015 13/08/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10 1734/SYT-NVY
Tải về
21/08/2015 10/08/2015 Giải quyết vướng mắc trong thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
11 2935/BHXH-PC
Tải về
21/08/2015 07/08/2015 Nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính
12 847/QĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 31/07/2015 Quyết định sửa đổi Quyết định số 826/QĐ-BHXH ngày 04/8/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế
13 2818/BHXH-LT
Tải về
21/08/2015 29/07/2015 Giải quyết vướng mắc đối với hồ sơ hưởng BHXH trước tháng 9/1995
14 1267/BHXH-KT
Tải về
21/08/2015 11/08/2015 Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân
15 349/QĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 15/08/2015 Quyết định ban hành Quy chế xét khen thưởng chuyên đề "Thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên"
16 2803/QCPH-TLĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 29/07/2015 Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020
17 3087/BHXH-TCKT
Tải về
19/08/2015 19/08/2015 Hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN
18 28/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
31/07/2015 31/07/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN
19 84/2015/QH13
Tải về
25/06/2015 01/07/2016 Luật an toàn, vệ sinh lao động
20 23/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
23/06/2015 08/08/2015 Thông tư hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động