Chào mừng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1698/BHXH-TCHC
Tải về
25/11/2014 25/11/2014 Thực hiện một số nội dung công tác quản lý cán bộ năm 2014
2 1270/QĐ-BHXH
Tải về
24/11/2014 24/11/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dược và Vật tư y tế
3 1263/QĐ-BHXH
Tải về
21/11/2014 21/11/2014 Quyết định Ban hành và Quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH
4 4515/BHXH-CSYT
Tải về
21/11/2014 21/11/2014 Tăng cường thực hiện biện pháp nhằm giảm nguy cơ bội chi quỹ KCB BHYT
5 4490/BHXH-CSXH
Tải về
21/11/2014 21/11/2014 Cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng theo mẫu C15-TS
6 10502/UBND-VX
Tải về
20/11/2014 20/11/2014 Kinh phí đóng, hỗ trợ BHTN, BHYT
7 58/2014/QH13
Tải về
20/11/2014 01/01/2016 Luật Bảo hiểm xã hội
8 4483/TB-BHXH
Tải về
20/11/2014 20/11/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 10/2014
9 108/2014/NĐ-CP
Tải về
20/11/2014 10/01/2015 Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế
10 4460/BHXH-CSYT
Tải về
20/11/2014 20/11/2014 Hướng dẫn thực hiện Giám định, thanh toán DVKT nẹp vít cột sống
11 4445/BHXH-CSYT
Tải về
19/11/2014 19/11/2014 Thanh toán chi phí KCB BHYT
12 4448/BHXH-TCKT
Tải về
19/11/2014 19/11/2014 Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
13 1234/QĐ-BHXH
Tải về
19/11/2014 19/11/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHXH
14 4247/BHXH-KHĐT
Tải về
18/11/2014 06/11/2014 Tăng cường công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2014
15 10442/UBND-NCPC
Tải về
18/11/2014 18/11/2014 Xin lỗi công dân, tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính
16 40/2014/TT-BYT
Tải về
17/11/2014 17/11/2014 BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
17 4427/BHXH-TCKT
Tải về
17/11/2014 17/11/2014 Sửa đổi một số nội dung Công văn số 3431/BHXH-TCKT
18 105/2014/NĐ-CP
Tải về
15/11/2014 01/01/2015 Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
19 1638/KH-BHXH
Tải về
14/11/2014 14/11/2014 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
20 4407/BHXH-BT
Tải về
14/11/2014 14/11/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu BHXh, BHYT