Thông tin thông báo

Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân
Lịch làm việc
Lịch làm việc cơ quan BHXH thành phố
Thông tin dự án, đấu thầu
Danh sách các dự án đã được phê duyệt trong năm 2017
Lịch trực lãnh đạo
Lịch trực lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
DANH SÁCH ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGƯỜI HƯỞNG VÀ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG, CHI TRẢ 1 LẦN QUA HỆ THÔNG BƯU ĐIỆN