Thông tin thông báo

Lịch làm việc
Lịch làm việc cơ quan BHXH thành phố
Lịch trực lãnh đạo
Lịch trực lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
DANH SÁCH ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGƯỜI HƯỞNG VÀ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG, CHI TRẢ 1 LẦN QUA HỆ THÔNG BƯU ĐIỆN
Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân
Thông tin dự án, đấu thầu
Thông tin dự án, đấu thầu