Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân
Sáng kiến tổ chức Diễn đàn cấp cao về Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong khuôn khổ Hội nghị Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình dương tại Hà Nội tuần này đã mang đến cho Việt Nam cơ hội tham khảo, lựa chọn những kinh nghiệm của các nước để thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân mà không gây thất thu.
Các văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân
Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ
Sự phát triển của Bảo hiểm y tế (BHYT) gắn liền với những định hướng, quan điểm của Đảng qua các Nghị quyết, Văn kiện quan trọng, mà khởi đầu là Đại hội VI năm 1986. Thực hiện chủ trương đổi mới trong lĩnh vực y tế, Nghị quyết Đại hội VI đề ra phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Một số giải pháp thực hiện BHYT toàn dân ở Thành phố Đà Nẵng
Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân theo quy định của Luật BHYT số 25/2008/QH12, được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008, hơn 2 năm qua đã có nhiều chuyển biến đáng kể trong lĩnh vực BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Độ bao phủ BHYT tăng từ khoảng 57,8% cuối năm 2008 lên 82% vào cuối năm 2011 (tăng bình quân 8%/năm). Tổng số thu BHYT tăng từ 130.745 triệu đồng năm 2008 lên 470.725 triệu đồng năm 2011 (gấp 3,6 lần). Tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT tăng từ 164.908 triệu đồng năm 2008 lên 387.358 triệu đồng năm 2011 (gấp 2,35 lần). Tổng số lượt người KCB có thẻ BHYT tăng từ 1.134.484 lượt người năm 2008 lên 1.811.044 lượt người năm 2011 (gấp 1,6 lần)...