BHXH Việt Nam: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn phần mềm Lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình; Triển khai Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam.

Cập nhập: 05/11/2015 10:50

 
     Ngày 30-31/10/2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn phần mềm Lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và triển khai Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng chí Lê Duy Thành, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; Các đơn vị: Thu, Sổ - Thẻ, Thực hiện chính sách BHYT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Kế toán, Pháp chế, Trung tâm CNTT, 63 BHXH các tỉnh, thành phố thuộc BHXH Việt Nam.
 
 

 
     Tại Hội thảo, BHXH Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT theo đúng lộ trình và quy định. Việc thống kê thành viên hộ gia đình tham gia BHYT là một vấn đề mới đối với Ngành và phạm vi triển khai đến từng hộ gia đình nên phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để đảm bảo số liệu chính xác nhất, đồng thời cấp được mã định danh cho người tham gia. Do đó, đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thí điểm tại 03 huyện Sông Lô, Vĩnh Tường và thị xã Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc để rút kinh nghiệm và triển khai diện rộng. Tính đến nay, việc thống kê thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và việc nhập các thành viên hộ gia đình vào phần mềm quản lý đã cơ bản hoàn thành và đã có kết quả khả quan. 
      Báo cáo của BHXH Việt Nam tại Hội thảo đã đánh giá kết quả thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên cả nước như sau:
     Tính đến ngày 29/10/2015, nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai phát Mẫu DK01 tới từng hộ gia đình, trong đó có 25 tỉnh, thành phố đã thu về được danh sách DK01 về BHXH tỉnh. 
     - Một số tỉnh có kết quả đạt cao là: Vĩnh Phúc, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình... Nguyên nhân chủ yếu do:
     + Việc triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo các Ngành và đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
     + Hệ thống văn bản chỉ đạo kịp thời, đầy đủ, dễ hiểu và dễ thực hiện đến từng Tổ trưởng, hộ gia đình.
     + Cán bộ thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm cao, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, luôn quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     + UBND cấp xã đã quyết liệt chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ được giao; các  Trưởng thôn tích cực tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc kê khai, lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình.
     - Đa số các tỉnh đã triển khai nhưng chưa thu  DK 01 về để rà soát, nhập dữ liệu. Nguyên nhân chủ yếu do:
     + Chưa có sự vào cuộc tích cực của UBND các cấp trong việc tổ chức chỉ đạo việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.
     + Lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố chưa quyết liệt triển khai thực hiện.
     + Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc lập danh sách hộ gia đình chưa được sâu rộng, dẫn đến người dân chưa đồng lòng, hợp tác thực hiện chủ trương, chính sách này.

     Hội thảo cũng đưa ra những tồn tại, vướng mắc trong công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT như:
      - Nhiều thành viên hộ gia đình phải đi làm vắng cả ngày, cho nên việc kê khai mẫu DK01 phải thực hiện vào buổi tối, và đối với nhiều hộ gia đình là phải đến nhiều lần mới gặp để lấy thông tin và chữ ký chủ hộ vào DK01….nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
     - Một bộ phận hộ gia đình thờ ơ, không tích cực hợp tác trong việc kê khai danh sách dẫn tới việc cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác, người thực hiện phải đi lại nhiều lần.
     - Việc khai báo và quản lý nhân khẩu tại địa phương thực hiện chưa đúng quy định, tình trạng người dân có tên trong sổ hộ khẩu, nhưng đi làm ăn xa khỏi địa bàn mà không khai báo tạm vắng còn xảy ra. Công tác thống kê, quản lý nhân khẩu chưa chặt chẽ, dẫn đến số liệu về tổng số hộ gia đình còn chưa chính xác, vì vậy gây khó khăn trong việc đánh giá chất lượng tiến độ tổ chức thực hiện.
     - Triển khai lập danh sách trùng thời điểm đang triển khai điều tra về hộ nghèo, cận nghèo…, đồng thời vào đầu năm học (không có mã thẻ BHYT HSSV để kê khai), do đó khi triển khai đã gặp khó khăn, sẽ thiếu thông tin số thẻ BHYT trên Mẫu DK01.
     Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: Việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình là nội dung mới, có ý nghĩa quan trọng của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật BHXH sửa đổi:
     - Thứ nhất: Đây là cơ sở để cấp mã số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT; đây là dữ liệu quan trọng để hoàn thiện công tác quản lý của ngành, từng bước đáp ứng công nghệ thông tin trong việc quản lý thu, giải quyết chế độ về BHXH, BHYT theo quy định và góp phần hoàn thiện việc kết nối và cấp mã số công dân theo quy định của Chính phủ.
     - Thứ hai: Góp phần quan trọng trong công tác quản lý đối tượng tham gia BHYT, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT nhằm đạt mục tiêu bao phủ BHYT theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 và Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bao phủ BHYT đối với từng tỉnh, thành phố để thực hiện.
     - Thứ ba: Góp phần thực hiện chủ trương cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH, phấn đấu đạt mục tiêu giảm số giờ giao dịch của doanh nghiệp đối với hệ thống BHXH Việt Nam xuống còn 49,5 giờ.
     Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được nghe báo cáo kinh nghiệm tổ chức triển khai việc thống kê thành viên hộ gia đình tham gia BHYT của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc và ngành Bưu điện trong việc rà soát, thu thập thông tin và nhập cơ sở dữ liệu để các tỉnh, thành phố nghiên cứu học tập và điều chỉnh những nội dung phù hợp trong thời gian tới, đảm bảo đạt được kết quả như mong đợi và triển khai quy định quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH. Đồng thời Hội thảo đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra như: Đưa ra những vướng mắc, khó khăn và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, triển khai nội dung Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 và Kế hoạch số 3825/KH-BHXH ngày 6/10/2015 của BHXH Việt Nam triển khai Công văn số 3170/BHXH-BT; Đánh giá phần mềm và tình hình phối hợp, triển khai nhập cơ sở dữ liệu danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Về cải cách thủ tục, hồ sơ giao dịch đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH và Quyết định số 528/QĐ-BHXH. Đây là mục tiêu quản lý thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giảm giờ giao dịch giữa doanh nghiệp và cơ quan BHXH đã được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 19/CP. 
     Nguyễn Văn Trí
 
Các tin khác