Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

BHXH quận Hải Châu: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng

Cập nhập: 23/02/2017 01:56

 

     Tình hình, nhiệm vụ và giải pháp

     Trong xu hướng phát triển chung, cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Năm 2016lại càng có ý nghĩa hơn,vì phát sinh nhiều vấn đề mới, ảnh hưởng trực tiếpvà toàn diện đến hoạt động. 

     Trước hết, việc triển khai chức năng, nhiệm vụ mới của Ngành trong tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung số 46/2014/QH13 và cùng với đó là các quy định mới về cơ chế tài chính, quản lý thu, chi; áp dụng các phần mềm mới nhưng chưa hoàn thiện, nhất là phần mềm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đến nay vẫn tiếp tục cần phải nâng cấp, điều chỉnh; thực hiện rà soát, đối chiếu, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; thực hiện giao dịch điện tử trong công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định mới; đây cũng là năm đầu tiên đơn vị được phân cấp thực hiện toàn diện công tác giám định khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

     Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn lâu nay liên quan đến ý thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động chưa cao; đơn vị tham gia thuộc loại nhỏ (dưới 10 lao động) chiếm 2/3; doanh nghiệp thay đổi địa chỉ và người làm chuyên trách liên tục, thậm chí không có chuyên trách…, cũng tác động không nhỏ đến quá trình tác nghiệp, phục vụ tại đơn vị. 

     Thực tế như vậy, nhưng vấn đề đặt ra vẫn phải hoàn thành và hoàn thành tốt hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHCnói chung, CCTTHC nói riêng, đơn vị đã tập trungvào 2 nội dung chủ yếu để triển khai: 

     Một là, chủ động tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có lộ trình cụ thể hằng tháng, quý, năm; trước hết là tập trung triển khai việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính và giao dịch điện tử theo chủ trương chung của toàn Ngành: Ngay từ đầu năm, ngoài việc triển khai các văn bản chỉ đạo chung của thành phố, ngày 14/01/2016, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, yêu cầu tất cả các đơn vị đều phải thực hiện. Đồng thời, tổ chức tập huấn tập trung cho 1.792 đơn vị (số đơn vị còn lại hướng dẫn trực tiếp). Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động đăng ký các chỉ tiêu về thực hiện CCTTHC, xây dựng, ban hành 2 kế hoạch về thực hiện giao dịch điện tử và đánh giá trực tuyến;định kỳhằng tháng,quý, đánh giá kết quả, gắn với bình xét, phân loại viên chức và thi đua khen thưởng.

     Hai là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua mạng internet và nghiên cứu, áp dụng các phần mềm tiện ích mới: Đơn vị đã nghiên cứu, đề nghị và được Hội đồng khoa học BHXH thành phố đồng ý cho triển khai áp dụng 2 giải pháp, sáng kiến liên quan đến CCTTHC (Giải pháp thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với những đơn vị chưa có chữ ký số và Giải pháp ứng dụng A-Tools trong việc lập danh sách tham gia BHYT của Đại lý thu). Ngoài ra, xuất phát từ tình hình thực tế, đơn vị còn nghiên cứu, áp dụng 3 phần mềm tiện ích phục vụ tácnghiệp và xử lý những khó khăn, bất cập khác (Cập nhật quá trình trên sổ BHXH ngoài tỉnh chuyển đến, Bổ sung nhân khẩu kê khai hộ gia đình tham gia BHYT và Thông tin, thông báo tại địa chỉ www.thongbaobhxh.vn/)...


 BHXH quận Hải Châu tổ chức tập huấn giao dịch điện tử

     Kết quả 

    Nhờ các giải pháp trên, kết quảtrong lĩnh vực CCTTHC là 1 trong số các hoạt động nổi bật nhất của đơn vị trong năm 2016, cụ thể:Đã tiếp nhận, giải quyết 54.860 lượt hồ sơ, so với 2015 tăng 25% (trả đúng và trước hạn chiếm 99,35%, số còn lại chưa đến hạn trả và không có hồ sơ trả chậm). Thực hiện giao dịch điện tử đạt 99,54%, kể cả phát sinh mới (so với kế hoạch tự xây dựng đạt 109%); hồ sơ qua giao dịch điện tử chiếm 38,6%. 100% đơn vị giao dịch qua dịch vụ bưu chính theo quy định.Kết quả khảo sát,đánh giá trực tuyến 100% hài lòng.Thực hiện Cổng Thông tin giám định đúng chỉ đạo chung của Ngành, dữ liệu đẩy lên đạt khoảng 94%… 

     Thành quả này đã góp phần quan trọng để đơn vị tiếp tục dẫn đầu thi đua khối quận huyện, được đề nghị BHXH Việt Nam công nhận Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen và Cờ Thi đua, UBND quận Hải Châu tặng Giấy khen về thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác CCHC.


BHXH quận Hải Châu tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động

     Nhiệm vụ 2017

     Trước thực tế biên chế không tăng, nhiệm vụ ngày càng phát sinh nhiều, phức tạp do yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ nhưng phải tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho đơn vịsử dụng lao động và người tham gia, thụ hưởng chế độ trong xu thế phát triển chung, nhất là thực hiện BHYT toàn dân, khởi nghiệp, tạo việc làm… BHXH quận Hải Châu tập trung triển khai các nhiệm vụ sau: 

     Thứ nhất,giải pháp mang tính tổng thể vẫn là chủ động tham mưu, tích cực phối hợp và quyết liệt tổ chức thực hiện; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết của tập thể viên chức.

Thứ hai, tiếp tục triển khai các giải pháp, sáng kiến đã áp dụng thành công; tổ chức nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, sáng kiến mới (Ứng dụng tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN trên Smart phone; Ưng dụng thông tin, thông báo, tuyên truyền qua địa chỉ www.thongbaobhxh.vn/,...). 

     Thứ ba, chủ động nghiên cứu, triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH, đáp ứng đầy đủ các nội dung, yêu cầu về dịch vụ công theo lộ trình tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương chung của Ngành. 

     Thứ tư, vì là cấp cơ sở, thường xuyên tiếp xúc với người tham gia nên việc tổ chức tốt các kênh tiếp nhận thông tin để tiếp tục giáo dục, đào tạo, trang bị kỹ năng mềm, ứng xử trong giao tiếp… cũng là điều không thể thiếu và phải làm thường xuyên hơn./.

Hùng Anh, BHXH quận Hải Châu.

 

Các tin khác