BHXH quận Hải Châu: Đơn vị dẫn đầu giao dịch BHXH điện tử

Cập nhập: 25/10/2016 03:31

     Từ đầu năm 2016, Ngành Bảo hiểm xã hội thành phố đã quyết liệt triển khai giao dịch BHXH điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Quá trình tổ chức thực hiện, đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo số liệu báo cáo của BHXH thành phố, tính đến cuối tháng 9/2016 toàn thành phố có 5.825 đơn vị phát sinh giao dịch BHXH điện tử, đạt tỷ lệ 97,39%, trong đó BHXH quận Hải Châu là đơn vị dẫn đầu với tỷ lệ 99,47%. Trang Thông tin điện tử BHXH thành phố đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Giám đốc BHXH quận Hải Châu về vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hùng Anh, GĐ BHXH quận Hải Châu
 
     Ban Biên tập: Theo số liệu báo cáo, tính đến cuối tháng 9/2016, toàn thành phố có 5.825 đơn vị sử dụng lao động phát sinh hồ sơ giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 97,39%, trong đó BHXH quận Hải Châu là đơn vị dẫn đầu với tỷ lệ 99,47% . Xin đồng chí Giám đốc cho biết thêm những số liệu cụ thể trong lĩnh vực này.
 
     Đồng chí Nguyễn Hùng Anh: Kết quả thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử 9 tháng đầu năm tại BHXH quận Hải Châu cụ thể như sau:
     - Tổng số đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử là 2.056/2.067, đạt 99,47% tổng số đơn vị thuộc đối tượng thực hiện.
     - Có 14.641 hồ sơ thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, chiếm 35,1% tổng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết.
     - Kết quả đã giải quyết 10.115 hồ sơ điện tử, số hồ sơ không giải quyết do đơn vị gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa điểm, tài khoản, thông tin khác liên quan; hồ sơ trùng, hồ sơ sai không giải quyết…
 
     Ban Biên tập: Để đạt được kết quả trên, xin đồng chí Giám đốc cho biết một số nguyên nhân cơ bản trong qua trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác giao dịch hồ sơ điện tử.
 
     Đồng chí Nguyễn Hùng Anh: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hiện hành của Nhà nước cũng như của Ngành và xu hướng phát triển tất yếu trong điều kiện hiện nay (biên chế không tăng, tiết kiệm chí phí, thời gian cho cả đơn vị và cơ quan BHXH; nhanh chóng, chính xác…), BHXH quận luôn xác định tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn của việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Chính vì vậy, 9 tháng quaBHXH quận đã thực hiện: 
     - Quán triệt mục đích, ý nghĩa thiết thực đến toàn thể viên chức tại đơn vị và xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016; ngay từ đầu năm, đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-BHXH ngày 21/01/2016 để phân nhiệm, giao chỉ tiêu cụ thể cho các bộ phận nghiệp vụ, từng viên chức liên quan tổ chức thực hiện. Định kỳ hằng tháng, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; gắn với các hoạt độngphân loại, bình xét thi đua, khen thưởng và phát huy giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả (được HĐTĐKT BHXH thành phố đồng ý cho triển khai thực hiện sáng kiến về “Giải pháp thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với những đơn vị chưa có chữ ký số”.
     - Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ (chủ yếu 3 đơn vị có năng lực nhất, gồm: Công ty Thái Sơn, VNPT và EFY) tổ chức 06 Hội nghị tập huấn cho trên 1.700 đơn vị sử dụng lao động, thường xuyên hỗ trợ đơn vị xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, Chuyên quản thu luôn chủ động phối hợp tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị cũng như tại cơ quan BHXH.
     - Tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về cải cách thủ tục hành chính nói chung, thực hiện giao dịch điện tử nói riêng.Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể vềquy trình, thủ tục cũng như những lợi ích có được khi thực hiện theo phương thức mới này. Đồng thời,tham mưu UBND quận ban hành Công văn số 77/UBND-VP ngày 14/01/2016, chỉ đạo tất cả các đơn vị trên địabàn đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN…
 
 
Hội nghị triển khai giao dịch BHXH điện tử tại quận Hải Châu
 
     Ban Biên tập: Qúa trình tổ chức thực hiện chắc chắn có những khó khăn vướng mắc, xin đồng chí Giám đốc cho biết rõ về vấn đề này và những giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc đó.
 
     Đồng chí Nguyễn Hùng Anh: Trong quá trình tổ chức thực hiện, không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, BHXH quận cũng đã chủ động xử lý, phối hợp xử lý theo thẩm quyền, đồng thời kiến nghị với cơ quan chức năng, ví dụ:
     - Đây là nhiệm vụ mới, nghiệp vụ mới phát sinh nên gây áp lực không chỉ cho cơ quan BHXH mà cả đối với đơn vị trong giai đoạn đầu, nhưng không thể không làm vì mục đích, ý nghĩa và kết quả đem lại đã nêu trên. Vì vậy, trước hết phải quán triệt về trách nhiệm, giao chỉ tiêu đến từng viên chức; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát để hỗ trợ, xử lý và gỡ vướng kịp thời; đối với đơn vị, phải giải thích, tuyên truyền để chủ sử dụng lao động thấy được lợi ích về mọi mặt khi áp dụng và đồng thuận với chủ trương này, tự nguyện, tự giác triển khai ngay từ đầu.
     - Những hạn chế, thiếu đồng bộliên quan phần mềm giao dịch điện tử và phần mềm TNHS, BHXH quận kịp thời kiến nghị, đề xuất với BHXH thành phố và các đơn vị cung cấp dịch vụ để khắc phục, nâng cấp cho phù hợp.
     - Các đơn vị nhỏ, hầu như không phát sinh giao dịch, một mặt BHXH quận tích cực vận động, tuyên truyền, giải thích cho đơn vị hiểu được chủ trương của Đảng và Nhà nước và trách nhiệm trong việc chung tay cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế, mặt khác, làm việc cụ thể với các đơn vịcung cấp dịch vụ, có giải pháp hỗ trợ, miễn phí phân mềm…Hiện nay, vẫn còn một số đơn vị, hộ kinh doanh cá thể; một số đơn vị do tính chất đặc thù thuộc lực lượng quân đội nên chưa thực hiện được… BHXH quận sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để thực hiện khi điều kiện cho phép.
 
     Ban Biên tập: Mục tiêu phấn đấu của toàn ngành là 100% giao dịch điện tử, vậy BHXH quận Hải Châu có những giải pháp nào để đạt được mục tiêu đó trong thời gian đến.
 
     Đồng chí Nguyễn Hùng Anh: Để thực hiện 100% đơn vị giao dịch điện tử, BHXH quận tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:
      - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó, chủ động thông báo, hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử cùng với thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
      - Những đơn vị mới tham gia lần đầu,chủ động thực hiện tạo mã đơn vị ngay từ lần giao dịch đầu tiên.Đồng thời, thông báo, hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng và BHXH quận sẽ gửi kết quả cho đơn vị qua đường Bưu điện.
      - Đối với đơn vị chưathực hiện, tiếp tục theo dõi, bám sát, nắm rõ tình hình để có giải pháp phù hợp. Chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thường xuyên hỗ trợ, phục vụ tốt hơn trong quá trình triển khai; đảm bảo cho đơn vị duy trì thực hiện hiệu quả và bền vững…
 
     Ban Biên tập: Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc.
 
Thưc hiện: Lê Anh Nhân
 
Các tin khác