Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 2542/CT-BHXH ngày 20/6/2017 của BHXH Việt Nam và Công văn số 4884/UBND-KGVX ngày 29/6/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng

Cập nhập: 04/07/2017 08:10

      
     
 
 
     Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 2542/CT-BHXH ngày 20/6/2017 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và Công văn số 4884/UBND-KGVX ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường một số giải pháp thực hiện chính sách BHYT. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng: Giám định Bảo hiểm y tế, Quản lý Thu, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Thanh tra - Kiểm tra, Văn phòng; Giám đốc, Kế toán trưởng BHXH quận, huyện và viên chức thống kê tổng hợp chi phí khám chữa bệnh BHYT của BHXH thành phố và BHXH quận, huyện. 
     Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị. 
 
 
 
     Sau khi quán triệt Chỉ thị số 2542/CT-BHXH ngày 20/6/2017 của BHXH Việt Nam, Công văn số 4884/UBND-KGVX ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có giải pháp quyết liệt để triển khai thực hiện, tham mưu Giám đốc BHXH thành phố các giải pháp cụ thể để thực hiện ngay và đạt kết quả các nội dung công việc được giao tại Chỉ thị số 2542/CT-BHXH ngày 20/6/2017 của BHXH Việt Nam và Công văn số 4884/UBND-KGVX ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng./.
 Tin: Nguyễn Thị Thu (VP)-Ảnh: Cao Xuân Nam
 
Các tin khác