Một số giải pháp thực hiện BHYT toàn dân ở Thành phố Đà Nẵng

Cập nhập: 05/06/2012 12:00

 

 

Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân theo quy định của Luật BHYT số 25/2008/QH12, được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008, hơn 2 năm qua đã có nhiều chuyển biến đáng kể trong lĩnh vực BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Độ bao phủ BHYT tăng từ khoảng 57,8% cuối năm 2008 lên 82% vào cuối năm 2011 (tăng bình quân 8%/năm). Tổng số thu BHYT tăng từ 130.745 triệu đồng năm 2008 lên 470.725 triệu đồng năm 2011 (gấp 3,6 lần). Tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT tăng từ 164.908 triệu đồng năm 2008 lên 387.358 triệu đồng năm 2011 (gấp 2,35 lần). Tổng số lượt người KCB có thẻ BHYT tăng từ 1.134.484 lượt người năm 2008 lên 1.811.044 lượt người năm 2011 (gấp 1,6 lần)... 

Nhìn chung, chính sách BHYT đã dần đi vào cuộc sống và đem lại ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng mừng, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại và thách thức cần phải giải quyết, nhất là trong điệu kiện suy giảm kinh tế hiện nay. Độ bao phủ BHYT tại thời điểm 30/4/2012 giảm xuống còn khoảng 78% dân số. Nguyên nhân chủ yếu do giảm đối tượng người nghèo (trên 29 ngàn người), nhiều đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thậm chí phải thu hẹp hoặc ngừng hoạt động. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong quý I/2012 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 2.696 doanh nghiệp chờ giải thể, 1.007 doanh nghiệp không tìm thấy tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, 477 doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh, 179 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng chưa hoạt động...

Số thu tăng mạnh qua các năm nhưng khả năng bội chi quỹ BHYT từ năm 2012 là rất lớn, do triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 về Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ KCB trong các cơ sở KCB của Nhà nước.

Công tác quản lý đăng ký KCB ban đầu chưa hợp lý (đăng ký tại tuyến quận, huyện và tương đương trở xuống năm 2008 là 79%, năm 2011 giảm xuống 75%); tình trạng KCB vượt tuyến, trái tuyến dẫn đến quá tải ở bệnh viện tuyến trên (năm 2010 là 7%, năm 2011 tăng lên 9%); việc chỉ định sử dụng thuốc, chẩn đoán hình ảnh chưa hợp lý... đã, đang và sẽ là những nguyên nhân góp phần gây mất cân đối quỹ BHYT. Chất lượng KCB và phục vụ người bệnh có thẻ BHYT còn nhiều bất cập. Cũng qua mẫu điều tra của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, có đến 69,39% số người được hỏi cho rằng vẫn còn những điều làm họ chưa vừa lòng khi khám chữa bệnh BHYT, như: phải chờ đợ lâu, nhân viên y tế chưa nhiệt tình, chất lượng thuốc chưa tốt...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để người sử dụng lao động tự giác thực hiện; mọi người dân đều biết, hiểu rõ và cùng tham gia chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Qua mẫu điều tra của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe cho thấy chỉ có 59,57% số người được hỏi biết về Luật BHYT.

Một số giải pháp chủ yếu

Từ cuối năm 2011 đến nay, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện BHYT toàn dân. Trong đó, nhiều văn bản chỉ đạo được ban hành như: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng nhiệm vụ năm 2012, Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân trong năm 2012, Quyết định số 3630/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố ngày 11/5/2012 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012 và những năm tiếp theo, Quy chế liên ngành thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của Chủ tịch UBND thành phố; 100% quận, huyện ủy đã có chỉ thị, văn bản chỉ đạo về thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn quạn, huyện.

Như vậy, về chủ trương, phướng hướng và cơ sở pháp lý để thực hiện BHYT toàn dân ở thành phố Đà Nẵng đã cơ bản đầy đủ, vấn đề còn lại là làm thế nào để thực hiện có kết quả, khắc phục được những tồn tại và vượt qua những thách thức nêu trên. Một số giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai trong thời gian đến là:

Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện

Có thể nói công tác chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành có vai trò quyết định, bởi vì, chủ trương BHYT mang tính toàn dân, phụ thuộc vào nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau. Nếu không có sự chỉ đạo cụ thể và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục thì không thể đạt được kết quả như mong muốn.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện thì ngành Y tế và ngành BHXH thành phố là hai cơ quan chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra, công tác chỉ đạo, phối hợp cần được tăng cường trên cơ sở các nội dung dưới đây:

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, nhất là trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động rà soát, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các xã, phường; tiếp đến, Ủy ban nhân dân xã, phường giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khối phố, tổ dân phố, thôn, xóm... để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm triển khai các năm tiếp theo.

- Các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia BHYT toàn dân. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về BHYT đúng quy định của pháp luật.

- Bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định của Luật BHYT.

- Các cấp, các ngành phải xem việc thực hiện BHYT toàn dân là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu công bằng xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn nhân dân nâng cao ý thức về trách nhiệm, quyền lợi trong việc thực hiện chính sách BHYT và góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, thực hiện BHYT toàn dân nói riêng luôn là nhiệm vụ có tính thường xuyên, lâu dài; phải kiên trì với nhiều hình thức khác nhau, đa dạng về nội dung, có những minh chứng thực tế để người dân đi từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều và hiểu, tự giác tham gia. Trong đó, cần chú ý một số nội dung cụ thể là:

- Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ khi thực hiện BHYT toàn dân trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cấp, các ngành và trong toàn dân; tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế tư nhân, hợp tác xã và nhân dân; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

- Chú trọng hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng ở quận, huyện, xã, phường; tuyên truyền miệng tại thôn, xóm, tổ dân phố; trên đài truyền thanh, tờ rơi, tờ gấp chuyển đến tận tay đối tượng; thực hiện tuyên truyền đến tất cả các nhóm đối tượng có trọng tâm, trọng điểm.

- Xây dựng các cụm pa nô, áp phích ở nơi tập trung đông dân cư, nơi nhiều người qua lại.

Nâng cao năng lực quản lý quỹ và chất lượng của hệ thống cung cấp dịch vụ y tế, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT

Trước hết, đối với ngành BHXH: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thực hiện chính sách BHYT, đảm bảo cấp thẻ BHYT và giải quyết kịp thời các chế độ đối với người tham gia BHYT; chủ động rà soát, phân loại đối tượng, xây dựng lộ trình và tổ chức thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân; đẩy mạnh công tác khai thác, phát triển đối tượng; tăng cường công tác giám định BHYT; phân loại đối tượng đăng ký KCB ban đầu theo hướng giảm tỷ lệ đăng ký tại các cơ sở KCB tuyến trên; nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông trong công tác quản lý và tác nghiệp chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh: tăng cường nhân lực, nâng cao y đức phục vụ người bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế tại bệnh viện và các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi người có thẻ BHYT; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ tại các cơ sở KCB; đầu tư trang thiết bị y tế, tăng cường phát triển các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng điều trị trên cả 2 lĩnh vực lâm sàng và cận lâm sàng.

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt, xử phạt các đơn vị không thực hiện đúng Luật BHYT

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác BHYT toàn dân.

- Đưa nội dung triển khai BHYT toàn dân vào chỉ tiêu thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý, kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

Huy động các nguồn lực cho hoạt động phát triển BHYT

- Tranh thủ huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục tiêu BHYT toàn dân.

- Đề cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, xã hội trong việc huy động nguồn lực với nhiều hình thức khác nhau phục vụ cho việc phát triển đối tượng tham gia BHYT và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Với nhiệm vụ đến 31/12/2012, phát triển thêm khoảng 180 ngàn đối tượng tham gia BHYT so với thời điểm hiện nay, đó là một thách thức rất lớn đối với các ngành, các cấp của thành phố Đà Nẵng. Hy vọng rằng, đánh giá đúng thực trạng, nhận thức rõ khó khăn, quyết tâm thực hiện với sự đồng thuận cao, giải pháp phù hợp, Đà Nẵng sẽ vượt qua thách thức để mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta./.


Nguyễn Hùng Anh – BHXH TP Đà Nẵng
Các tin khác