Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Thực hiện BH hưu trí bổ sung- NLĐ hưởng lương hưu cao hơn khi về già.

Cập nhập: 12/10/2015 08:40

     Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BH hưu trí bổ sung. Theo đó, đối tượng tham gia BH hưu trí bổ sung là những NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) đang tham gia BHXH bắt buộc; và NLĐ tham gia BH hưu trí bổ sung phải thông qua NSDLĐ.
 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).
 
     Thí điểm chính sách BH hưu trí bổ sung
     Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của NLĐ và NSDLĐ, từ kinh nghiệm của quốc tế và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 nêu định hướng: “Áp dụng thêm các loại BHXH mới phù hợp với nhu cầu của nhân dân. Thí điểm chính sách BH hưu trí bổ sung”.
     Thể chế hóa qua điểm của Đảng, tại khoản 7 Điều 3, Luật BHXH (sửa đổi) số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, quy định: “BH hưu trí bổ sung là chính sách BHXH mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của NLĐ và NSDLĐ dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật” và khoản 3 Điều 4 giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện.
 
     NLĐ tham gia BH hưu trí bổ sung phải thông qua NSDLĐ
     Bộ LĐ-TB&XH cho biết, BH hưu trí bổ sung là một chính sách mới nên cần có lộ trình và bước đi thích hợp, trước mắt chỉ áp dụng đối với NLĐ và NSDLĐ trong các loại hình DN đang tham gia BHXH bắt buộc.
     NLĐ tham gia BH hưu trí bổ sung phải thông qua NSDLĐ (NSDLĐ đóng một phần hoặc toàn bộ) để thể hiện trách nhiệm của NSDLĐ cũng như sự gắn kết trong quan hệ lao động, khuyến khích NLĐ làm việc lâu dài cho NSDLĐ (thể hiện ở Điều 2 dự thảo Nghị định).
     BH hưu trí bổ sung là chính sách BHXH mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, Nhà nước khuyến khích NLĐ và NSDLĐ tham gia BH hưu trí bổ sung thông qua các ưu đãi trong chính sách thuế.
     Cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của NLĐ và NSDLĐ. NSDLĐ đóng thấp hơn hoặc bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở. Các khoản đóng của DN và NLĐ được miễn thuế thu nhập.
     NLĐ sẽ hưởng hưu trí bổ sung hàng tháng khi đến tuổi nghỉ hưu hoặc hưởng một lần. Mức hưởng lương hưu bổ sung hàng tháng bằng giá trị tài khoản tiết kiệm cá nhân của NLĐ ở thời điểm nghỉ hưu chia cho 240 (tương ứng 20 năm hưởng lương). Mức hưởng một lần được xác định bằng toàn bộ số tiền tồn tích trong tài khoản tiết kiệm cá nhân của NLĐ sau khi đã trừ các khoản phí tính đến thời điểm hưởng.
     Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo những nội dung liên quan đến DN quản lý quỹ, tổ chức lưu ký, ngân hàng giám sát, việc đầu tư quỹ, hạch toán, kế toán, chi phí và chế độ báo cáo của các tổ chức tài chính có liên quan khi thực hiện chính sách BH hưu trí bổ sung.
     Nghị định bao gồm 05 chương và 27 điều. Dự thảo Nghị định sẽ được lấy ý kiến đến hết ngày 01/12/2015./.

Nguồn: Website BHXH Việt Nam
 
Các tin khác