BAN BIÊN TẬP WEBSITE

   
Email: nhanla@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ: 0236.3889.527
Điện thoại NR: 0236.3886.060
Di động: 0905.139.697
   
TRƯỞNG BAN     
Lê Anh Nhân    


   
   Email:  cuongnv@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0905.137.164
   
    PHÓ TRƯỞNG BAN
    Nguyễn Văn Cường
 


   
Email: manln@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ: 0236.3825.142
Điện thoại NR: 
Di động: 0982.86.80.86
   
PHÓ TRƯỞNG BAN     
Lê Nho Mẫn       
Email: quangdh@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ: 0236.3895.888
Điện thoại NR:  
Di động:  0905.293.279
   
THÀNH VIÊN     
Đặng Hồng Quang    


    
   Email: longvp@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ: 0236.3834.774
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0985.000.921
   
    THÀNH VIÊN
    Văn Phú Long
 

   
Email: nguyetttm@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ:  
Điện thoại NR:  
Di động: 0989.441.123
   
THÀNH VIÊN     
Trần Thị Minh Nguyệt    


    
   Email: thunt1@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0982.436.449
   
    THÀNH VIÊN
    Nguyễn Thị Thu
 


   
Email: thuyltt1@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ: 0236.3825.142
Điện thoại NR: 
Di động: 0985.700.777
   
THÀNH VIÊN     
Lê Thị Thanh Thuỷ    

    
   Email: nhinnt@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ: 0236.3825.142
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0935.80.85.84
   
    THÀNH VIÊN
    Nguyễn Ngọc Thùy Nhi