Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
   
Email: hiepdv@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ: 0236.3.827.670
Điện thoại NR: 0236.3.827.670
Di động: 0903.559.839
   
GIÁM ĐỐC    
Đinh Văn Hiệp    

   
   Email: nhanla@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ: 0236.3.889.527
   Điện thoại NR: 0236.3.886.060
   Di động: 0905.139.697
   
   
PHÓ GIÁM ĐỐC
    Lê Anh Nhân

   
   Email:  tietnv@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  0236.3.8347751
   Điện thoại NR: 0236.6287.238
   Di động: 0905.142.488
   
PHÓ GIÁM ĐỐC    
Nguyễn Văn Tiết