Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


   
 Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Văn Tiết   
Phó Chủ tịch
Phạm Quốc Khánh
Ủy viên BTV
Phạm Thị Hiền

       

Ủy viên BCH
Trương Công Hùng

Ủy viên BCH
Nguyễn T.Kiều Vân
Ủy viên BCH
Hà Đức Hải
Ủy viên BCH
Lê Thị Thanh Hảo
 

Ủy viên BCH
Nguyễn Thị Thu Giới thiệu tổng quan về Công đoàn cơ sở BHXH

thành phố Đà Nẵng


    Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn cơ sở BHXH thành phố Đà Nẵng đã trải qua 6 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ I (1996-2000) bầu ra ban Chấp hành gồm 5 đồng chí do đồng chí Trần Việt Dương làm Chủ tịch; Đại hội lần thứ II (2000-2003) bầu ra Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ làm Chủ tịch; Đại hội lần thứ III (2003-2005) bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ tái cử giữ chức Chủ tịch; Đại hội lần thứ IV (2005-2008) bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí do đồng chí Lê Anh Nhân làm chủ tịch; Đại hội lần thứ V (2007-2010) bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, do đồng chí Lê Anh Nhân tái cử giữ chức Chủ tịch; Đaị hội lần thứ VI (2010-2012) bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Tiết làm Chủ tịch.

          17 năm qua là thời gian đầy biến động, thuận lợi và khó khăn đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị. Công đoàn BHXH thành phố đã vượt qua mọi thử thách và đạt được nhiều thành tựu đáng kể:

          - Tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời đến với người lao động và nhân dân. Tạo điều kiện cho CCVC và đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị, Thường xuyên phát động, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, đề án, sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả cao.

          - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

          - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nội dung Quy chế dân chủ, hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CCVC và đoàn viên. Cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho CCVC và đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện.

          - Tổ chức vận động CCVC và đoàn viên trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của CCVC và đoàn viên, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

          - Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

          Với những thành tích đạt được, Công đoàn cơ sở BHXH thành phố đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

          Kết quả khen thưởng các năm:

          Qua nhiều năm liền Công đoàn cơ sở BHXH thành phố được Công đoàn cấp trên công nhận “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” và “Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu”, nhiều Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen của Công đoàn các cấp:

           Năm 2005: Bằng khen Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng;

           Năm 2006: Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

           Năm 2007: Cờ Thi đua xuất sắc Công đoàn Viên chức Việt Nam;

           Năm 2008: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

           Năm 2009: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

           Năm 2010: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

           Năm 2011: Cờ Thi đua xuất sắc Liên đoàn Lao động thành phố.