Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số điện thoại:  0236.3.835.290

Cán bộ, công chức viên chức của phòng:
 
HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Nguyễn Thị Thu Phó trưởng phòng 0168.499.0239 
Phan Văn Khích Phó trưởng phòng 0905.542.558 
Hoàng Thị Đông Phó trưởng phòng 0906.536.375 
Đào Thị Thu Hiền Chuyên viên 0905.211.550
Nguyễn Nho Đào Chuyên viên 0935.548.816
Nguyễn Thị Thanh Tâm Chuyên viên 0905.598.848 
Nguyễn Mậu Dược Chuyên viên 0982.358.206 
Võ Thị Hà Quyên Chuyên viên 0905.910.309
Võ Thị Xuân Thủy Chuyên viên 0905.734.399 
Lê Thị Thanh Thủy Chuyên viên  


Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thu

 
Phó Trưởng phòng
Phan Văn Khích

Phó Trưởng phòng
Hoàng Thị Đông 


I/ Chức năng

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) tổ chức thực hiện và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội); quản lý đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


II/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

3. Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm đối tượng tháng trước chuyển qua, số đối tượng tăng, giảm và di chuyển trong tháng; điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Lập danh sách người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

5. Thẩm định hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý đối tượng hưởng, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm số đối tượng tăng, giảm và di chuyển hưởng trong tháng, đối tượng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

6. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng và phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

7. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý số người hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

8. Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

9. Tham gia các đoàn kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

10. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

12. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

13. Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.