PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ
Số điện thoại: 0236.3.889.169 - 0236.3.871.832

Cán bộ, công chức viên chức của phòng:
 
HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Nguyễn Văn Bình Phó trưởng phòng Phụ trách 0905.705.733
Lưu Phước Hoàng Phó trưởng phòng 0914.014.015
Đinh Thị Tuyết Quỳnh Phó trưởng phòng 0979.161.077
Hoàng Thị Tiến Chuyên viên  
Hồ Thị Vĩnh Chuyên viên  
Võ Thị Vy Phước Chuyên viên 0935.731.256 
Bùi Thị Ngọc Trâm Chuyên viên 0933.618.721 
Nguyễn Thị Chín Chuyên viên  
Cù Thị Quỳnh Như Chuyên viên  
Trần Thị Tùng Chuyên viên  
Nguyễn Thị Xuân Chuyên viên  
Vũ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên  
Nguyễn Thị Anh Chuyên viên  
Mai Ngọc Thủy Chuyên viên 0935.647.647 
Lê Thị Vân Chuyên viên 0905.927.772 
Trần Thị Kim Tuyến Chuyên viên  
Hoàng Thị Hồng Minh Chuyên viên  
Hà Thị Thùy Viên Chuyên viên 0905.897.968 
Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 0973.496.397 
Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên 0935.144.112 
Huỳnh Thị Hoài Nhân Chuyên viên 0985.646.229 
Trần Thị Thu Hà Chuyên viên 0982.201.208 
Ngô Thị Thanh Hằng Chuyên viên 0934.886.788
Nguyễn Văn Trang Chuyên viên 0120.2755274
Đoàn Thị Phương Mai Chuyên viên 0905.435.201
Phạm Thị Hạnh Chuyên viên 01216.729.291


Phó Trưởng phòng Phụ trách
Nguyễn Văn Bình

 
  Phó Trưởng phòng
Lưu Phước Hoàng
Phó Trưởng phòng
Đinh Thị Tuyết Quỳnh
I/ Chức năng

     Phòng Giám định bảo hiểm y tế có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

II/ Nhiệm vụ và quyền hạn

     1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phân bổ thẻ bảo hiểm y tế cho cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

     2. Xây dựng dự toán chi quỹ bảo hiểm y tế hàng quý, hàng năm và phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ kinh phí theo dự toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

     3. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế theo quy định.

     4. Tổ chức thực hiện quy trình giám định bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

     5. Thẩm định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh đối với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và người có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý.

     6. Tổng hợp chi phí, dự báo cân đối quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng quý và hàng năm.

     7. Quản lý tập trung cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

     8. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

     9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế.

     10. Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm y tế.

     11. Tham gia các đoàn kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm y tế; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

     12. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

     13. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

     14. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định bảo hiểm y tế.

     15. Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

     16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.