PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA
Số điện thoại: 0236.3.895.888

Cán bộ, công chức viên chức của phòng: 
HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

Đặng Hồng Quang

Trưởng phòng

0905.293.279

Lê Viết Thắng

Phó trưởng phòng

0905.147.944

Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 01649.168.968 
Lê Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên 0935.537.344 
Đoàn Ngọc Thanh Hoàng Chuyên viên 0984.060.046 
Nguyễn Thị Bích Thảo Chuyên viên 0905.439.391
Phạm Thị Hoài Chuyên viên 0905.246.146 
Nguyễn Cao Nam Chuyên viên 0903.595.755
Nguyễn Văn Hân
Chuyên viên 0905.151.535

LÃNH ĐẠO


 
Trưởng phòng
Đặng Hồng Quang
   
  Phó Trưởng phòng
Nguyễn Viết Thắng
 

                                                           


 

          I/ Chức năng:

          Phòng Thanh tra - Kiểm tra có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý tài chính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

       
          II/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

          a) Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, các phòng nghiệp vụ để thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT;kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

          b) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố phê duyệt; tổ chức thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT;kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý tài chính theo quy định; kiến nghị xử lý vi phạm và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra,kiểm tra đã được Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố phê chuẩn.

          c) Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT;  kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường trực tiếp công dân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

          d) Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

          đ) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bảo hiểm xã hội huyện.

          e) Tham gia đoàn thanh tra liên ngành về thanh tra việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị trên địa bàn.

          g) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

          h) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          i) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

          k) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra,kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          l) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định. 

          m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố giao.