PHÒNG TIẾP NHẬN - TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại:  0236.3.898.069 - 0236.3.898.005 
- 0236.3.834.774

Cán bộ, công chức viên chức của phòng:
 
HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Trần Thị Minh Nguyệt
Trưởng phòng 0989.441.123
Trịnh Thu An Phó trưởng phòng 0905.232.002 
Đặng Quang Phụng Phó trưởng phòng 0905.594.919
Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 0905.637.774
Lê Thị Thanh Hảo Chuyên viên 0905.262.642 
Đỗ Thị Sự Chuyên viên 0905.377.868 
Võ Thị Thủy Chuyên viên 0983.956.747 
Trần Thị Lệ Quyên Chuyên viên 0973.133.843
Nguyễn Thị Nga Chuyên viên 0905.499.982
Trưởng phòng
Trần Thị Minh Nguyệt

 
   
 Phó Trưởng phòng
Trịnh Thu An
Phó Trưởng phòng
Đặng Quang Phụng
 
 
  

 

I/ Chức năng

     Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết; tư vấn chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lưu trữ hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

II/ Nhiệm vụ và quyền hạn

     1. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

     2. Tổ chức thực hiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ liên quan đến việc tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

     3. Chuyển hồ sơ tiếp nhận đến các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ liên quan giải quyết và nhận lại kết quả giải quyết từ các đơn vị để trả lại cho các tổ chức, cá nhân; theo dõi, đôn đốc các phòng nghiệp vụ thực hiện đúng quy định.

     4. Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

     5. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các quy định, quy trình giải quyết công việc liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

     6. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

     7. Quản lý và sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ trong giao dịch điện tử.

     8.  Chủ trì phối hợp, tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.

     9. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện lập, quản lý hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu bảo đảm an toàn, bí mật tài liệu hồ sơ theo quy định.

     10. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện; thực hiện việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.

     11. Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, thống kê, khai thác, tra cứu, sao lục.

     12. Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ và tiêu hủy tài liệu hết giá trị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

     13. Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

     14. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

     15. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

     16. Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

     17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.