BHXH thành phố Đà Nẵng chấn chỉnh, tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 28/06/2019
Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Công văn số 981/BHXH-TCCB nhằm tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm mục đích hướng đến phục vụ doanh nghiệp...

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Công văn số 981/BHXH-TCCB nhằm tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm mục đích hướng đến phục vụ doanh nghiệp, người dân ngày càng tốt hơn. 

 

Theo Công văn này, mặc dù công tác CCHC đã được toàn Ngành tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP, Nghị quyết số 02/2019/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, kết quả CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Trong thời gian đến, BHXH thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung chấn chỉnh, thực hiện các nhiệm sau:

1. Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 210/KH-BHXH ngày 20/02/2019 của BHXH thành phố về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4773/KH-BHXH ngày 16/11/2018 của BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 511/KH-BHXH ngày 18/4/2019 của BHXH thành phố về kiểm soát TTHC năm 2019, trong đó, chú trọng nội dung rà soát TTHC, chủ động đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm TTHC, giảm thời gian thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

2. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, chủ động áp dụng giải pháp hiệu quả để người dân, doanh nghiệp sử dụng tiện ích hẹn giờ trong giao dịch thực hiện TTHC tại cơ quan BHXH thông qua Trang thông tin điện tử và Tổng đài 1022.

3. Thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công và viên chức bộ phận “Một cửa” tại địa chỉ: cchc.danang.gov.vn của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; trong trao đổi, giải quyết công việc giữa các đơn vị; trong giao dịch với tổ chức, cá nhân. Trong đó, đảm bảo 100% văn bản điện tử do cơ quan phát hành có đầy đủ chứng thư số và chữ ký số; sử dụng chức năng giao việc, ủy quyền và các chức năng được nâng cấp, sửa đổi, bổ sung trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thực hiện quản lý, lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 1572/BHXH-VP ngày 14/5/2019 của BHXH Việt Nam; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ BHXH, phối hợp với các nhà IVAN để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai; cập nhật kịp thời thông tin và công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, các bộ phận chuyên môn để tổ chức, công dân tiện liên hệ.

5. Thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch, tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả công tác CCHC đúng thời gian, đầy đủ nội dung, cụ thể số liệu theo quy định.

6. Kiểm tra, rà soát việc đăng ký, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “5 xây”, “3 chống”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hằng năm; việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu qủa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương gắn với CCHC phải bằng những hành động, công việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả, định lượng được.

7. Hằng quý, gắn kết quả thực hiện CCHC với bình xét, xếp loại thi đua của tập thể, cá nhân liên quan.

 

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 675,076 Hôm qua: 1,500 - Hôm nay: 352 Tuần trước: 16,127 - Tuần này: 5,537 Tháng trước: - Tháng này: 64,993 Đang trực tuyến: 1