Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”

Ngày đăng: 31/07/2019
Ngày 03/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Kế hoạch số 4434/KH-UBND Thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”...


Ngày 03/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Kế hoạch số 4434/KH-UBND Thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”.

Theo Kế hoạch, UBND thành phố xác định rõ mục đích, yêu cầu; xây dựng lộ trình, đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phân nhiệm cụ thể cho các sở, ngành trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo tập trung tổ chức thực hiện 9 nhóm giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động hợp tác ASEAN trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu qủa mạng thông tin điện tử hành chinh.

3. Rà sóat, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan hành chinh, sự nghiệp. Tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu qủa của ASEAN vào chương trình cải cách công vụ, bao gồm: Hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, xây dựng tổ chức hành chinh các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu qủa, có khả năng giải quyết những thách thức mới.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chi đạo, điều hành.

5. Rà soát hệ thống văn bản pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu qủa của ASEAN.

6. Xây dựng, ban hành và áp dụng bộ quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm giải trinh của cán bộ, công chức, viên chức.

7. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

8. Phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt cơ chế thông tin với các bộ, ngành Trung ương trong qúa trình thực hiện Đề án.

9. Huy động các nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện cácc mục tiêu của Kế hoạch.

 

BBT.

 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 268,120 Hôm qua: 1,015 - Hôm nay: 97 Tuần trước: 6,903 - Tuần này: 97 Tháng trước: 25,725 - Tháng này: 25,631 Đang trực tuyến: 8